Vorige pagina


KMO-cofinanciering als duwtje in de rug

3/08/2015

KMO-cofinanciering als duwtje in de rug

We zetten onze reeks over alternatieve financiering verder met een beknopte uiteenzetting van de KMO-cofinanciering. Participatiefonds Vlaanderen (PMV) biedt met de KMO-cofinanciering immers een interessante financieringsbron aan die helpt bij de start of groei van uw onderneming of van uw zelfstandige activiteit.

Wat is KMO – cofinanciering? 

De KMO-cofinanciering is een achtergestelde lening van maximum € 350.000,00 die wordt ter beschikking gesteld door PMV aan zowel startende als bestaande ondernemingen. Deze lening wordt altijd gecombineerd met een lening die wordt verstrekt door een bank, investeringsfonds en/of één of meerdere business angels.

Wie komt in aanmerking? 

Deze lening is bestemd voor natuurlijke personen en rechtspersonen die een band hebben met het Vlaamse gewest en beantwoorden aan de Europese KMO-definitie. Opdat u als aanvrager in aanmerking kan komen voor KMO-cofinanciering dient u inwoner te zijn van het Vlaams Gewest, of dient u er een maatschappelijke zetel te hebben, en investeert u in een project op Belgisch grondgebied. Liggen uw “roots” daarentegen buiten het Vlaamse Gewest, maar investeert u in een project op het grondgebied van het Vlaamse Gewest, dan kan u eveneens dergelijke lening aanvragen.

Om in aanmerking te komen voor KMO-cofinanciering is bovendien vereist dat uw eigen inbreng minstens 10% bedraagt van de globale investeringsbehoefte. Daarenboven moet een cofinancier (bank, investeringsfonds en/of business angel) voor minstens 20% tussenkomen.

Welke investeringen komen in aanmerking?

De KMO-cofinanciering is bestemd voor de financiering van materiële, immateriële en financiële investeringen, evenals voor de financiering van de behoefte aan bedrijfskapitaal bij de start van de activiteit of de realisatie van een investeringsproject.

Met deze alternatieve vorm van financiering kan u eveneens de overname van een handelsfonds, dan wel de overname van de aandelen van een bestaande vennootschap financieren.

Investeringen in onroerende goederen komen enkel in aanmerking voor zover het vastgoed betreft voor eigen beroepsmatig en persoonlijk gebruik. Investeert u dus in vastgoed dat u (gedeeltelijk en) al dan niet beroepsmatig verhuurt, dan komt dit deel niet in aanmerking voor KMO-cofinanciering.

PMV aanvaardt bovendien geen aanvragen voor herfinancieringen van bestaande schulden en ook investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling zijn in principe uitgesloten.

Kenmerken van de lening

Minimum- en maximumbedrag

Het maximumbedrag van de KMO-cofinanciering is gelijk aan het kleinste van volgende bedragen:

  • Maximumbedrag van € 350.000,00
  • 4 maal de eigen inbreng
  • 50% van de globale investeringsbehoefte.

      Het minimumbedrag van de tussenkomst van PMV is € 7.500,00.

Looptijd

De looptijd van de lening bedraagt minimaal 3 en maximaal 10 jaar, waarbij de looptijd o.a. afhangt van de aard van uw investering. Bovendien mag de looptijd van de begeleidende cofinanciering hoogstens 2 jaar korter zijn dan de looptijd van de KMO-cofinanciering.

Intrestvoet

De intrestvoet voor een KMO-cofinanciering is gelijk aan de IRS-intrestvoet (de basisintrestvoet op de markt voor investeringskredieten) voor de betrokken looptijd, verhoogd met 0,53%, met een minimum van 3%.

Terugbetaling

Normaalgezien gebeurt de terugbetaling van de lening maandelijks door middel van vaste annuïteiten of kapitaalaflossingen. Uitzonderlijk laat PMV ook  driemaandelijkse aflossingen toe. Onder bepaalde voorwaarden kan de aanvrager ook een vrijstelling van kapitaalaflossingen bekomen voor 1, 2 of 3 jaar.

Achtergesteld

Interessant is het feit dat de KMO-cofinanciering een achtergestelde lening is. Bij de beoordeling van een (bijkomende) kredietaanvraag bij de bank zal de KMO-cofinanciering bijgevolg worden beschouwd als een uitbreiding van het eigen vermogen. Op die manier wordt de toegang tot bankfinanciering vergemakkelijkt.

Praktisch voorbeeld

Wim richtte in 2005 zijn vennootschap Supermarkt bvba op. Dit jaar plant hij een nieuwe winkel te openen in het Vlaamse Gewest. Zijn investeringsplan ziet er als volgt uit:

                        Aankoop onroerend goed (60% beroep/ 40% privé)                                            € 350.000,00
                        Verbouwing winkelgedeelte                                                                                € 50.000,00
                        Voorraad                                                                                                          € 30.000,00
                        Bedrijfskapitaal                                                                                                 € 40.000,00

  •               TOTAAL                                                                                                        € 470.000,00

 

 De investeringen die in aanmerking komen voor de aanvraag van de KMO-cofinanciering zijn bijgevolg:

                         Aankoop onroerend goed (60% beroep)                                                             € 210.000,00
                         Verbouwing winkelgedeelte                                                                                € 50.000,00
                         Voorraad                                                                                                          € 30.000,00
                         Bedrijfskapitaal                                                                                                 € 40.000,00

  •               TOTAAL                                                                                                          € 330.000,00

De investeringen die in aanmerking komen voor de aanvraag van de KMO-cofinanciering zijn bijgevolg:

                          Aankoop onroerend goed (60% beroep)                                                             € 210.000,00
                          Verbouwing winkelgedeelte                                                                                € 50.000,00
                          Voorraad                                                                                                          € 30.000,00
                          Bedrijfskapitaal                                                                                                 € 40.000,00

  •                 TOTAAL                                                                                                         € 330.000,00.

De maximale tussenkomst van Participatiefonds Vlaanderen op basis van deze investeringsbehoefte is € 330.000,00 x 50% = € 165.000,00. Om van deze maximale KMO-cofinanciering te kunnen genieten is er een eigen inbreng nodig van minstens € 165.000,00 x ¼ = € 41.250,00. Daarnaast is er een cofinanciering nodig van minstens 20% van de in aanmerking te nemen investeringsbehoefte i.e. € 330.000,00 x 20% = € 66.000,00. Deze cofinanciering kan bijvoorbeeld verstrekt worden door een investeringskrediet van een bank die een samenwerkingsovereenkomst heeft met PMV (bijvoorbeeld KBC, Belfius, BKCP, BNP Paribas Fortis, Delta Lloyd Bank, …). Voor het resterende nog te financieren saldo kan Wim vervolgens vrij zijn financieringsvorm kiezen.

                        Eigen inbreng                                                                                                      € 41.250,00
                        Bank - Investeringskrediet                                                                                    € 66.000,00
                        KMO-cofinanciering                                                                                            € 165.000,00
                        Aanvullende financiering                                                                                     € 197.750,00

  •               TOTAAL                                                                                                           € 470.000,00

We kunnen besluiten dat de KMO-cofinanciering een handige alternatieve financieringsbron kan zijn bij de start van een activiteit of bij de realisatie van een investeringsproject. Het feit dat de KMO-lening achtergesteld is, maakt het bovendien makkelijker om kapitaalverstrekkers te overtuigen om financieringsmiddelen te verschaffen.

 

                                                                                                                                     Auteur : Ward Bouckaert en Bart Vermoesen