Vorige pagina


Tax Shelter voor startende ondernemingen levert tot 45% rendement op

3/08/2015

Tax Shelter voor startende ondernemingen levert tot 45% rendement op

In onze vorige nieuwsbrief kon u reeds lezen dat onze regering een nieuwe gunstmaatregel invoert voor wie wenst te participeren in nieuw op te richten of recent opgerichte ondernemingen. Wie wat meer risico aandurft, wordt daarvoor eventueel beloond met een belastingvermindering van 30% of 45% in zijn of haar aangifte personenbelasting met als gevolg dat het neerwaartse risico aanzienlijk wordt beperkt. Inspiratie werd opgedaan bij het Tax Shelter-mechanisme dat van toepassing is in de filmindustrie. Laat ons eens bekijken of deze versie minstens even interessant is …

 Algemene voorwaarden opdat de participatie in aanmerking komt

De belastingvermindering kan worden genoten voor een inschrijving op nieuwe aandelen op naam die een fractie van het maatschappelijk kapitaal van een vennootschap vertegenwoordigen.

De inschrijving dient daarbij te gebeuren n.a.v. de oprichting van de vennootschap of n.a.v. een kapitaalverhoging binnen de 4 jaar na oprichting. Wat dit laatste betreft, komen de ingebrachte gelden slechts in aanmerking indien de vennootschap werd opgericht vanaf 1 januari 2013.

Wanneer de activiteit van de vennootschap bestaat uit de voortzetting van een werkzaamheid die voorheen werd uitgeoefend via een eenmanszaak dan wordt de vennootschap geacht te zijn opgericht op het ogenblik van de eerste inschrijving in de KBO door die natuurlijke persoon. Werd de werkzaamheid voorheen uitgeoefend door een andere vennootschap, dan wordt de vennootschap geacht te zijn opgericht op het ogenblik van de neerlegging van de oprichtingsakte op de griffie van de rechtbank van koophandel door die andere vennootschap.

De kapitaalinjectie komt maar in aanmerking indien ze vanaf 1 juli 2015 is gebeurd in geld en de aandelen waarop wordt ingeschreven onmiddellijk volledig worden volstort.

Voorwaarden waaraan de in aanmerking komende vennootschap moet voldoen

Niet zomaar elke pas of recent opgerichte vennootschap komt in aanmerking voor de gunstmaatregel. Opdat het gestorte kapitaal in aanmerking komt voor de belastingvermindering, worden volgende vereisten of beperkingen opgelegd:

 • De participatie dient te gebeuren in een Belgische vennootschap of een vennootschap gevestigd in de Europese Economische Ruimte dewelke een vaste inrichting in België heeft
 • De vennootschap mag niet zijn opgericht in het kader van een fusie of splitsing
 • De vennootschap moet in het jaar van oprichting of kapitaalverhoging kwalificeren als een Kmo-vennootschap en mag bijgevolg – op geconsolideerde basis – niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:
  • Balanstotaal = € 3.650.000,00
  • Jaaromzet exclusief Btw = € 7.300.000,00
  • Gemiddeld personeelsbestand = 50
 • Indien het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt, dan kwalificeert de vennootschap automatisch als een “grote” vennootschap en komt ze bijgevolg niet in aanmerking voor het Tax Shelter-mechanisme.
 • De vennootschap is geen beleggings-, thesaurie- of financieringsvennootschap
 • Het statutair hoofddoel of de voornaamste activiteit mag niet bestaan uit de verhuur, verwerving, beheer, … van vastgoed
 • De voornaamste bron van inkomsten van de vennootschap mag niet voortvloeien uit management- of bestuurdersvergoedingen
 • De vennootschap mag geen beursgenoteerde onderneming zijn
 • De vennootschap heeft in het verleden nog geen kapitaalvermindering doorgevoerd of dividenden uitgekeerd
 • Het mag niet gaan om een onderneming in moeilijkheden
 • De ontvangen gelden mogen niet worden gebruikt voor de uitkering van dividenden, het verstrekken van leningen of de aankoop van aandelen

De inbreng die kwalificeert onder het Tax Shelter-mechanisme mag bovendien maximaal € 250.000,00 bedragen. Uiteraard kan het bestuursorgaan van de vennootschap nog in andere vormen van financiering voorzien.

Een belastingvermindering van 30% of 45% per belastingplichtige

Wat de maatregel zo interessant maakt, is uiteraard de vrij hoge belastingvermindering die wordt gekoppeld aan het Tax Shelter-mechanisme waarvan natuurlijke personen kunnen genieten.

Deze bedraagt per belastingplichtige:

 • 30% met een maximum van € 100.000,00 aan kapitaalinbreng per kalenderjaar of dus een maximale belastingvermindering van € 30.000,00 exclusief aanvullende gemeentebelastingen
 • 45% met een maximum van € 100.000,00 aan kapitaalinbreng per kalenderjaar indien de vennootschap kwalificeert als een
  “micro-entiteit”

Om te kwalificeren als een zogenaamde micro-entiteit moet worden voldaan aan minstens twee van onderstaande drie criteria dewelke worden beoordeeld op balansdatum:

 • Het balanstotaal bedraagt maximaal € 350.000,00
 • De omzet exclusief Btw bedraagt maximaal € 700.000,00 op jaarbasis
 • Het gemiddeld personeelsbestand bedraagt maximaal 10 personen.

De genoten belastingvermindering wordt slechts definitief verworven op voorwaarde dat de verkregen aandelen gedurende de volgende 4 belastbare tijdperken worden behouden. Bij niet naleving van deze termijn, dient er een terugstorting te gebeuren van de initieel genoten belastingvermindering à rato van het aantal maanden dewelke nog niet zijn verstreken binnen de 4-jarige termijn.

De belastingvermindering is niet van toepassing voor het verwerven van aandelen waardoor de belastingplichtige meer dan 30% van het maatschappelijke kapitaal bekomt. De vermindering wordt dan afgetopt tot 30% van het kapitaal.

Een andere belangrijke beperking voor de praktijk houdt in dat een zaakvoerder of bestuurder – hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks – die op basis van bovenstaande voorwaarden aandelen verwerft in de vennootschap waarin hij of zij zijn/haar mandaat uitoefent, niet kan genieten van bovenvermelde belastingvermindering. Dat zou te mooi zijn geweest om waar te zijn. Maar interessant om weten: zijn of haar echtgeno(o)t(e) of kinderen worden niet uitgesloten …

Uit het leven gegrepen 

Koen zou graag van zijn hobby, zijnde reizen naar afgelegen streken organiseren, zijn beroep maken. Voor de opstart van zijn reisbureau heeft hij ongeveer € 200.000,00 kapitaal nodig. Zijn beste vrienden Joeri en Gunter geraken overtuigd van diens wilde plannen en willen wel wat risico nemen op voorwaarde dat Koen zaakvoerder wordt van de vennootschap. Bij de oprichting wordt het kapitaal als volgt samengesteld:

Koen:             € 25.000,00
Joeri:              € 50.000,00
Gunter:           € 75.000,00
Ella:                € 50.000,00

Ella is de echtgenote van Koen en heeft in een recent verleden een mooi bedrag geërfd van haar rijke suikertante.

De vennootschap zal 3 werknemers tewerkstellen. De omzet wordt geraamd op € 250.000,00 in het eerste boekjaar en er wordt gehoopt op een jaarlijkse stijging van 20%. Het balanstotaal bedraagt minder dan € 350.000,00 op basis van het financieel plan.

De oprichters genieten in dit geval de volgende belastingvermindering voor inkomstenjaar 2015 in de veronderstelling dat ze in een gemeente wonen met een aanvullende gemeentebelasting van 7%:

Koen: geen recht op belastingvermindering aangezien hij als zaakvoerder wordt benoemd
Joeri: € 50.000,00 x 45% x 1,07 = € 24.075,00
Gunter: € 60.000,00 x 45% x 1,07 = € 28.890,00
Ella: € 50.000,00 x 45% x 1,07 = € 24.075,00 

De belastingvermindering van Gunter wordt berekend op maximaal 30% van zijn inleg. Ondanks dat Ella de echtgenote is van zaakvoerder Joeri, kan zij toch genieten van de belastingvermindering.

De vier vennoten lopen uiteraard het risico om hun inleg geheel te verliezen indien het project een totale flop wordt. Maar in het slechtste geval verliezen Ella en Joeri uiteindelijk slechts 51,85% en Gunter 61,48 % van hun inleg aangezien ze een deel van hun investering onmiddellijk hebben terugverdiend via de belastingvermindering in hun aangifte personenbelasting. Wordt het project toch een succes dan kunnen ze op (middel)lange termijn dividenden ontvangen aan het verlaagd tarief van 15% roerende voorheffing of kunnen ze een (in principe) belastingvrije meerwaarde realiseren bij verkoop van de aandelen.

We kunnen niet anders dan besluiten dat deze nieuwe maatregel van de regering zeer interessant oogt en alvast aanmoedigt om meer te investeren in startups. De investeerders van het eerste uur worden alvast beloond met een mooie belastingvermindering dewelke het potentiële verlies bij faillissement toch aanzienlijk vermindert. Wie niet rechtstreeks in startups wenst te investeren, kan er ook voor opteren om te participeren in een zogenaamd startersfonds. We komen hier ten gepasten tijde op terug van zodra de eerste boven de doopvont wordt gehouden.

                                           

                                                                                                                                      Auteur : Bart Vermoesen