Vorige pagina


De opeisbaarheid van de btw – nieuwe regels vanaf 1 januari 2016

6/07/2015

De opeisbaarheid van de btw – nieuwe regels vanaf 1 januari 2016

Onder de regering Di Rupo werd een btw-regeling ingevoerd die afstapte van het principe van de factuur als oorzaak van opeisbaarheid van de btw. In die regeling kon een voorschotfactuur pas opgenomen worden in de btw-aangifte nadat het voorschot effectief was betaald. De complexe regels werden in de praktijk fel bekritiseerd en dit leidde ertoe dat er in een overgangsregeling werd voorzien, die verschillende malen verlengd werd. Met de nieuwe regering werden de wijzigingen zelfs on hold geplaatst.

Vorige week werd een voorontwerp van wet op de Ministerraad goedgekeurd dat nieuwe regels voorziet met betrekking tot de opeisbaarheid van de btw vanaf 1 januari 2016. Met die nieuwe regels zou de factuur terug in ere worden hersteld.

Vanaf 1 januari 2016 wordt de btw opeisbaar over het gefactureerde bedrag op het tijdstip waarop de factuur wordt uitgereikt, ongeacht of de uitreiking van de factuur plaatsvindt vóór of na het tijdstip waarop de materiële levering van goederen of de effectieve uitvoering van de prestaties wordt verricht.

De uiterste datum van opeisbaarheid van de btw wordt de 15e dag van de maand volgend op de levering of dienstprestatie, dezelfde datum als deze waarop de onderneming haar facturen moet uitreiken.

                                                                                                                                                  Auteur : Steven Boone