Vorige pagina


Crowdfunding in Belgiƫ: wordt the sky the limit?

6/07/2015

Crowdfunding in België: wordt the sky the limit?

In onze reeks over alternatieve financiering bijten we de spits af met een bijdrage over Crowdfunding. Deze wijze om geld bijeen te sprokkelen voor de financiering van een onderneming of project wint immers steeds meer aan belangstelling. Zo zagen heel wat Crowdfunding-initiatieven de voorbije jaren het levenslicht.

Juli 2015 zou wel eens het startschot kunnen zijn voor een forse groei van geldinzameling via Crowdfundingplatformen. De regering heeft immers een tweetal interessante initiatieven gelanceerd ter ondersteuning van het ondernemerschap.

Wij gingen alvast uit op onderzoek en brengen voor u een aantal voor- en nadelen in kaart.

Wat is Crowdfunding eigenlijk?

Crowdfunding is een alternatieve vorm van financiering waarbij o.a. (startende) ondernemers – die moeilijk toegang krijgen tot klassieke bankfinanciering – de nodige gelden online inzamelen bij het grote publiek (the crowd). Maar niet alleen ondernemers kunnen langs deze weg geld inzamelen. Ook non-profitorganisaties of zelfs particulieren kunnen de massa aanspreken ter financiering van een sociaal of kunstzinnig project.

                                                                                                  

De ondernemer of instelling die langs deze weg een project wenst te financieren, zal hierover via een internetplatform meer info verschaffen teneinde potentiële investeerders warm te maken om met geld over de brug te komen. Vindt het aangeboden project voldoende weerklank, dan kunnen geïnteresseerden (believers) de beoogde (kleine) geldsommen investeren.

Afhankelijk van de opbrengstobjectieven van de investeerder, kunnen de volgende types van Crowdfunding worden onderscheiden:

 

 • Sponsoring

           In dit geval is de geïnteresseerde bereid geld weg te schenken ter ondersteuning van een project dat hem of haar nauw aan het hart ligt.
           De geldschieter heeft in dat geval niet het oogmerk dat zijn of haar investering rendeert, maar wenst eerder een bepaald artistiek of
           sociaal project te ondersteunen. De beloningen die eventueel worden toegekend, zijn eerder symbolisch van aard
           (een concertticket, gratis toegang tot voorstelling, …)

 

 • Schuldfinanciering via leningen

          In deze situatie is de investeerder bereid het project te ondersteunen onder de vorm van een lening voor bepaalde duur
          tegen een welbepaald rendement.

          In ruil voor een bepaalde inleg ontvangt de investeerder in dit geval een deel van de uitgegeven aandelen n.a.v. de kapitaalverhoging die
          zal plaatsvinden. Hierdoor verkrijgt hij of zij in de toekomst uitzicht op dividenden of een mogelijke meerwaarde bij latere overdracht van
          de aandelen.

 

 • Participatie via aandelen 

           Ongeacht over welk type van Crowdfunding het gaat, in het overgrote deel van de gevallen gaat het eerder over kleinere projecten.
           De in te zamelen bedragen variëren meestal vanaf enkele duizenden euro’s tot een paar uitschieters van meer dan € 100.000,00.

 

Een overzicht van de bekendste platformen in België

Hoewel Crowdfunding in België nog in zijn kinderschoenen staat, wint deze vorm van financiering steevast aan populariteit. De voorbije twee à drie jaar werden in België enkele interessante internetplatformen opgericht wat zorgde voor een bredere bekendmaking bij het publiek.

Geïnteresseerden raden we aan om alvast eens een kijkje te gaan nemen op de volgende websites, zonder dat we ze uiteraard allemaal kunnen opsommen:

www.angel.me
www.bolrto-crowdfunding.be
www.crofun.be
www.crowdfunding.gent
www.filmangel.tv
www.lookandfin.com
www.MyMycroInvest.com
www.socrowdfunding.com
www.sandawe.com

Sommige platformen leggen de nadruk op één of meerdere thema’s, andere op financiering via het verstrekken van leningen en/of de participatie in het kapitaal. De liefhebbers onder u vinden ongetwijfeld hun gading onder de projecten die worden aangeboden. Er zitten alvast heel wat originele en leuke ideeën tussen! We kunnen u alleen maar aanraden om tijdens de middagpauze of op een luie zondagnamiddag even op ontdekkingstocht te gaan …

Kijk verder dan uw neus lang is

Crowdfunding opent ongetwijfeld de weg naar nieuwe financieringsmogelijkheden die tot voor kort ondenkbaar waren voor kleine kmo’s of start-ups. We stippen hieronder de volgende voordelen aan van deze alternatieve financieringsvorm:

 • Crowdfunding biedt toegevoegde waarde voor ondernemers om het potentieel van hun product of dienst af te toetsen bij het publiek
 • Mogelijkheid tot meer innovatie, hogere jobcreatie en meer economische groei
 • Aanwakkering van het ondernemerschap wat we alleen maar kunnen toejuichen
 • Het risico van een bepaalde investering wordt over heel veel investeerders uitgespreid

Voor potentiële investeerders biedt Crowdfunding de volgende voor- en nadelen:

 • Pro:

                    Uitzicht op een (veel) hoger rendement in vergelijking met een klassiek spaarboekje
                    U kan mee participeren in een onderneming zonder er zelf veel moeite voor hoeven te doen
                    U kan een project mee helpen financieren waar u voor de volle 100% achter staat
                    …

 • Contra:

                    Niet altijd even duidelijk wat de voor- en nadelen, de risico’s en de exit-mogelijkheden zijn
                    Zeer moeilijke verhandelbaarheid van de in ruil verkregen effecten
                    Als minderheidsaandeelhouder hebt u weinig of niets in de pap te brokken
                    Mogelijk misbruik van de meerderheidsaandeelhouder
                    Hoger risico om uw inleg volledig in rook te zien opgaan
                    Kans dat nieuwe aandelen tegen een veel te hoge waarde worden uitgegeven
                    …

Voor (startende) ondernemers biedt Crowdfunding de volgende voor- en nadelen:

 • Pro:

                    Geen waarborgen vereist als onderpand
                    In combinatie met andere financieringsvormen kan Crowdfunding een mooie oplossing bieden ter volledige financiering van een                             project
                    Continue interactie tussen investeerders en ondernemer zodat deze laatste constant feedback verkrijgt over hoe de buitenwereld                           naar de onderneming of een bepaald aangeboden product of dienst aankijkt
                    Mogelijkheid om uw bedrijf snel op de kaart te zetten
                    Uw investeerders zijn mogelijks uw eerste vaste klanten
                    Extra financieringskanaal om kapitaal bij te tanken
                    Indien “de massa” uw project interessant vindt, krijgt u mogelijks toch de nodige liquide middelen bij elkaar gesprokkeld ondanks
                    een “nee” van banken of professionele investeerders
                     …

 • Contra:

                     Investeerders verkrijgen eventueel stemrecht indien zij aandelen verwerven zodat u op bepaalde tijdstippen mogelijks met hen
                     rond de tafel moet zitten voor bepaalde belangrijke strategische beslissingen
                     In die optiek is het voor u als ondernemer interessanter om geld op te halen via leningen
                     Heel wat tijd vereist voor overtuiging van de massa via social media, …
                     Verzwaarde oproepingsformaliteiten voor het houden van een algemene vergadering
                     Extra administratieve rompslomp bij uitbetaling interesten of dividenden
                     De overdracht van uw onderneming wordt later bemoeilijkt
                     …

U gaat m.a.w. als potentiële investeerder of ondernemer beter niet over één nacht ijs indien u wenst deel te nemen.

Investeerders krijgen vanaf 1 juli 2015 fiscaal een duwtje in de rug

Ook onze regering heeft (eindelijk) begrepen dat er werk dient te worden gemaakt van stimulering van het ondernemerschap en heeft daarom besloten om een interessant fiscaal voordeel te koppelen aan de alternatieve financiering van start-ups.

 

Een eerste maatregel die in de steigers staat, is de vrijstelling van taxatie van interesten uit leningen die vanaf 1 juli 2015 worden verstrekt aan startende ondernemingen dewelke geld inzamelen via een crowdfundingplatform. De hoofdlijnen kunnen als volgt worden samengevat:

 • Vrijstelling van roerende voorheffing of personenbelasting voor interesten van leningen tot de eerste schijf van € 15.000,00 per jaar en per belastingplichtige
 • De lening heeft een looptijd van minstens 4 jaar
 • De gelden worden ingezameld via een erkend crowdfundingplatform
 • De fondsen worden aangewend ter financiering van nieuwe projecten
 • De kredietnemer is een kleine of middelgrote onderneming en is sinds ten hoogste 48 maanden ingeschreven in de KBO
 • De vrijstelling van taxatie is enkel van toepassing voor natuurlijke personen die geld aan de onderneming uitlenen

Een maximale rentevoet wordt er niet opgelegd. Verwacht uiteraard ook geen rentes van 10% op dergelijke leningen die u verstrekt, maar het nettorendement van uw investering verhoogt alvast met 25% aangezien er geen roerende voorheffing dient te worden ingehouden op de uitgekeerde interesten.

 

Wie dit voordeel nog onvoldoende vindt, zal ongetwijfeld watertanden bij de tweede maatregel die onze regering in het leven heeft geroepen. Wie deelneemt aan een kapitaalverhoging van een kleine of middelgrote onderneming, zal immers onder bepaalde voorwaarden kunnen genieten van een belastingvermindering van 30% of 45%. De hoofdlijnen kunnen hier als volgt worden samengevat:

 • Belastingvermindering per belastingplichtige van:

                  30% met een maximum van € 100.000,00 aan kapitaalinbreng per jaar
                  45% met een maximum van € 100.000,00 aan kapitaalinbreng per jaar als de vennootschap kwalificeert als “micro-entiteit”
                  De genoten belastingvermindering wordt slechts definitief verworven op voorwaarde dat de verkregen aandelen
                  gedurende 4 opeenvolgende jaren worden behouden
                  In de inschrijving dient te gebeuren op nieuw uitgegeven aandelen
                  De kapitaalinbreng gebeurt in geld vanaf 1 juli 2015

 

In tegenstelling tot de eerste maatregel is bovenstaande belastingvermindering niet beperkt tot ondernemingen die geld ophalen via een crowdfundingplatform. Dit opent heel wat perspectieven waar we in een volgende bijdrage uitgebreid op terugkomen.

Voorbeeld

Jeroen heeft een briljant idee dat hij graag zou commercialiseren. Hij heeft echter onvoldoende liquide middelen om een onderneming op te starten en spreekt een viertal vrienden aan die hij tussen pot en pint overtuigt om elk € 10.000,00 te investeren bij de oprichting van vennootschap ANGEL CAPITAL. Samen met Jeroen bezitten onze vier kameraden de totaliteit van de aandelen en krijgt Jeroen de opdracht om zijn idee om te zetten in lucratieve winsten.

Elk van de vier vrienden verkrijgt voor inkomstenjaar 2015 een belastingvermindering van € 4.500,00 + aanvullende gemeentebelasting zodat hun risico vermindert tot maximaal € 5.500,00 indien het idee van Jeroen niet het verhoopte succes zou opleveren en ANGEL CAPITAL in faling gaat. Jeroen heeft geen recht op de belastingvermindering omdat hij als zaakvoerder wordt aangesteld waardoor hij uitgesloten wordt van de gunstmaatregel.

Wetende dat het gros van de ondernemingen die geld ophalen via een crowdfundingplatform als een micro-entiteit kunnen worden beschouwd, wordt het potentieel verlies bij faling fors verminderd en verlaagt dit de drempel voor investeerders. Wordt het initiatief een groot succes, dan is er uiteraard dubbele winst.

We verwachten alvast, met deze toch wel lovenswaardige initiatieven van onze regering, dat crowdfunding immens aan populariteit zal winnen en dat dit het aantal startende ondernemers zal doen stijgen. Hopelijk toveren onze ministers snel nog een aantal van dergelijke initiatieven uit hun hoed!

                                                                                                                                                         Auteur : Bart Vermoesen