Vorige pagina


Met de beste (vennootschaps)wensen voor 2018!

14/12/2017

We beginnen ondertussen medelijden te krijgen met de studenten die rechten gekozen hebben, aangezien de ene hervorming de andere op snel tempo volgt. Volgend jaar wijzigt niet enkel het fiscaal recht maar tevens het huwelijksvermogensrecht, het erfrecht, het insolventierecht en het ondernemingsrecht.

Op 1 december keurde de federale ministerraad in tweede lezing het wetsontwerp van Koen Geens goed tot hervorming van het ondernemingsrecht. Het voorontwerp bevat de volgende drie krachtlijnen:

 • Opname van het Wetboek van koophandel in het Wetboek van economisch recht;
 • Invoering van een nieuw ondernemingsbegrip, dat zal gelden in het wetboek economisch recht voor de volgende domeinen: inschrijvingsplicht in het KBO, het boekhoudplicht en het insolventierecht. Dit nieuw ondernemingsbegrip zal eveneens de aanknopingsfactor zijn voor het bepalen van de bevoegde rechtbank;
 • De wijziging van rechtbank van koophandel in ondernemingsrechtbank.

Daarnaast is ook voorzien om volgend jaar het vennootschapsrecht volledig te vernieuwen en een Wetboek voor vennootschappen, verenigingen en stichtingen (hierna “WVVS”) in te voeren.

De doelstelling van de wetgever is om een vereenvoudiging en flexibilisering door te voeren bij het vennootschapsrecht zodat ondernemingen een modern en efficiënt wettelijk kader verkrijgen en dit beter in overeenstemming is met de ons omliggende landen, die wel hun recht al gemoderniseerd hebben.

De voornaamste pijlers van de hervorming van het vennootschapsrecht zijn als volgt:

 • Het onderscheid tussen burgerlijke en handelsvennootschappen verdwijnt;
 • Verenigingen en vennootschappen worden in één wetboek geïntegreerd;
 • Vereenvoudiging door beperking van het aantal vennootschapsvormen.

           Op heden kennen we 17 mogelijke vennootschapsvormen. In de toekomst zou men er slechts vier behouden, te weten de maatschap, de                 besloten vennootschap of BV (de huidige BVBA), de naamloze vennootschap (NV) en de coöperatieve vennootschap (CV). De flexibiliteit                 die aan de vier vennootschapsvormen zou worden toegekend zou echter het kleinere aantal vennootschapsvormen compenseren.

 • De BV zou de basisvennootschap worden. Deze BV zal op een aantal vlakken behoorlijk afwijken van de BVBA zoals we die op heden kennen. Hierbij alvast even de voornaamste wijzigingen:

           Er zou voor een BV geen minimumkapitaal zijn, daar waar op heden er voor een BVBA een minimumkapitaal dient te zijn van                                     minstens € 18.550,00.

           Door het verdwijnen van het concept kapitaal zullen ook enkele eraan gerelateerde concepten verdwijnen of aangepast worden:
             » De wettelijke reserve zal ook verdwijnen. Voor bestaande vennootschappen zou deze worden omgezet in een statutair                                                onbeschikbare vermogensrekening;
             » De alarmbelprocedure zal hervormd worden. Het bestuur zou in de toekomst de algemene vergadering moeten bijeenroepen wanneer                      het netto-actief negatief dreigt te worden of het onzeker is of de schulden over een periode van 12 maanden kunnen worden voldaan;
             » De mogelijkheid tot uitkering van winst zou beperkt worden in functie van een balanstest (positief netto-actief na uitkering?) en                                  liquiditeitstest (is de vennootschap na uitkering nog in staat haar schulden te voldoen over een periode van min. 12 maand en volgens de                  redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen?).

 • Eenhoofdigheid wordt het principe in de BV en NV, terwijl bij de NV er nu steeds twee aandeelhouders vereist zijn.
 • Er zou veel meer vrijheid worden toegekend aan de oprichters of het bestuursorgaan om zelf de omvang van de rechten, gekoppeld aan een bepaalde inbreng, te bepalen. Zo zou de BV toelaten om aandelen zonder stemrecht, aandelen met meervoudig stemrecht, preferente aandelen en converteerbare obligaties uit te geven.
 • De communicatie ten aanzien van aandeelhouders en leden wordt gemoderniseerd. Iedere rechtspersoon zal een e-mailadres moeten opnemen in haar statuten. Indien de aandeelhouders/leden een e-mailadres opgeven, mag alle communicatie vanaf nu via mail gebeuren.
 • Het concept ‘wrongful trading’ uit het Wetboek Economisch Recht wordt verankerd in het WVVS. Dit betekent concreet dat het verderzetten van de activiteiten van een vennootschap wanneer er kennelijk geen redelijk vooruitzicht is op continuïteit bestuurdersaansprakelijkheid tot gevolg heeft.

           Ook vernieuwend is dat de bestuurdersaansprakelijkheid in bedrag beperkt zou worden. Dit zou in functie zijn van de omvang van de                   onderneming.

De regels zouden allicht in voege treden vanaf 1/1/2020. Bestaande vennootschappen zouden, ondanks de reeds geldende regels van het WVVS, pas tegen 2029 hun statuten in overeenstemming moeten brengen met het WVVS. Vennootschappen die statutenwijzigingen doorvoeren of onder de nieuwe wetgeving worden opgericht zouden niet (langer) onder de overgangsperiode vallen en onmiddellijk de nieuwe regels dienen toe te passen.

Gelet op het verdwijnen van de kapitaalvereiste zal het in de toekomst nog veel belangrijker worden om een solide financieel plan op te stellen bij de opstart van een vennootschap en misschien zelfs bij elke aanzienlijke dividend- of tantièmeuitkering. Het hoeft geen betoog dat Warfid u daartoe steeds met raad en daad kan bijstaan.

Auteur: Steven Boone