Vorige pagina


Het Zomer”akkoord” – Wat blijft er nog van over?

10/11/2017

Inleiding

26 juli 2017 was een historische dag voor ons Belgenlandje met een historische tweet van onze Premier: Agreement #begov.

Na lange uren vergaderen werd eindelijk een “akkoord” gevonden omtrent de opmaak van de begroting 2018 en een resem aan sociaal-economische hervormingen met als uitschieter de hervorming van de vennootschapsbelasting.

In vorige nieuwsbrieven kon u ons getemperde enthousiasme reeds gewaarworden omtrent deze hervormingen en waarschuwden we u reeds voor de onzekerheid en complexiteit van de voorgestelde maatregelen.

We zijn intussen een drietal maand verder en er is op heden nog steeds geen duidelijkheid, laat staan dat we nog over een “akkoord” kunnen spreken. Misschien kan onderstaande definitie uit de Van Dale onze regering een handje helpen:

          ‘ Akkoord ‘
          1 ak.koord (het; o; meervoud: akkoorden)
          1 overeenkomst, vergelijk: handelsakkoord, regeerakkoord; het op een akkoordje gooien
             Besluiten om van weerskanten iets toe te geven
          2 (muziek) samenklank van drie of meer tonen
          …

Inderdaad bovenstaande definitie kunnen we op vandaag zeker niet matchen met het zomer“akkoord” wellicht was Zomer“voorstel” een meer gepaste term. Er verstrijkt geen dag waar de onenigheid binnen de regering omtrent het “Zomerakkoord” niet langs kieren naar buiten sijpelt.
Hieronder wagen we ons aan een (voorlopig!) laatste stand van zaken.

Laatste wijzigingen

Effectentaks
Het discussiepunt bij uitstek, na de onenigheid omtrent de belastbare basis van de taks en de types effectenrekeningen die belast zouden worden, dient de regering de tekst nu ook beter te motiveren gezien de ernstige bezwaren die de Raad van State heeft, die verwees onder meer naar de discriminatie tussen de verschillende soorten effecten.

Beursgenoteerde aandelen, obligaties, kasbons, beleggingsfondsen en warranten op een effectenrekening werden al geviseerd. De belastbare basis wordt nu ook uitgebreid naar niet-genoteerde aandelen op effectenrekeningen, certificaten en trackers. Niet-beursgenoteerde aandelen op naam blijven vrijgesteld.

Afwachten of de Raad van State opnieuw bezwaren zal formuleren naar de uitbreiding van de belastbare basis. Tenslotte blijft de discriminatie tussen aandelen op een effectenrekening en aandelen op naam bestaan.

Optioneel stelsel voor BTW-belaste onroerende verhuur
De maatregel die met veel trots aangekondigd werd en reeds voorzien was in de algemene beleidsnota van de minister van Financiën van 28 oktober 2016, is al afgevoerd.

Door de invoering van het optioneel stelsel zouden vastgoedontwikkelaars, net als in onze buurlanden, de BTW die ze betalen aan de aannemer bij het optrekken of renoveren van een gebouw kunnen recupereren. Volgens minister van Financiën Van Overtveldt werkt deze hervorming een handicap weg tegenover landen als Nederland en het Verenigd Koninkrijk waar vastgoedontwikkelaars de betaalde BTW al langer in aftrek kunnen brengen en zo de bouwkosten kunnen drukken.

Om budgettaire redenen is deze maatregel dan ook gestrand. Waar de begroting de impact van de maatregel op 19 miljoen euro begrootte,
raamden begrotingsexperts de impact op zo’n 300 tot 400 miljoen euro... een kleine miscalculatie ons inziens.

De Beroepsvereniging van de Vastgoedsector reageert, net als wij, alvast ontstemd, van de BTW-revolutie waar sprake van was, blijft niets meer over, dus de handicap tegenover de buurlanden blijft wel bestaan.

Volledige belastingvrijstelling voor ontvangen dividenden
Naast de uitbreiding van de effectentaks en het verdwijnen van het optioneel BTW-stelsel heeft de regering echter toch ook nog een positieve verandering ingevoerd.

Het is de regering menens om België opnieuw op de kaart te zetten bij buitenlandse investeerders. Na de verlaging van de vennootschapsbelasting en de invoering van fiscale consolidatie vanaf 2020, heeft de regering beslist om een volledige belastingvrijstelling in te voeren voor (normale) dividenden die bedrijven ontvangen.

Onder de huidige regeling, en mits het voldoen aan voorwaarden, was er een 95% vrijstelling en dus een belasting van 1,7% (5% tegen het huidige tarief in de vennootschapsbelasting namelijk 33,99%). Voortaan worden deze ontvangen dividenden volledig vrijgesteld. Deze volledige vrijstelling wordt in principe van toepassing vanaf aanslagjaar 2019.

Onbelast bijverdienen tot € 6.000,00 per jaar
Vanaf 1 januari 2018 kan u tot € 6.000,00 per jaar bijverdienen, zonder dat u hierop sociale zekerheidsbijdragen en belastingen hoeft te betalen. Voorwaarde is dat u minstens een 4/5e tewerkstelling hebt of gepensioneerd bent. Welke taken precies onder deze vrijstelling vielen, was tot op heden onduidelijk.

De regering heeft de lijst van klussen die in aanmerking komen, vastgelegd en deze is een stuk ruimer dan initieel gedacht. De regering schept duidelijkheid aan de hand van twee lijsten van taken die voldoen. Een eerste lijst betreft elf diensten die burgers aan elkaar kunnen verlenen (vb. kinderopvang, geven van bijlessen, etc.) de tweede lijst focus op verenigingswerk (trainers, gidsen, etc.).

Tevens heeft de regering verduidelijkt dat het maandelijks plafond van wat onbelast verdiend mag worden € 1.000,00 bedraagt en niet
€ 500,00 zoals werd aangenomen, concreet kan er in bepaalde maanden stevig bijgeklust worden. Het plafond van de onbelaste bijverdienste blijft echter € 6.000,00 per jaar bedragen (dus gemiddeld wel € 500,00 per maand).

Conclusie

Drie maanden na het bereiken van het Zomer“akkoord” zijn we slechts zeker over één feit: reeds besliste maatregelen wijzigen met de regelmaat van de klok of verdwijnen als sneeuw voor de zon en de regering tovert zelfs nog nieuwe maatregelen uit haar hoed, nog voor de vorige al wet geworden zijn.

Wij houden alvast ons hart vast, januari 2018 nadert met rasse schreden en dan zouden deze maatregelen geïmplementeerd moeten worden… Benieuwd welke discussies en verrassingen nog zullen volgen.

Auteur: Maxime Destaebel