Vorige pagina


Welke optimalisaties moet u zeker overwegen in het huidige boekjaar van uw vennootschap?

10/11/2017

In het zog van het Zomerakkoord zullen heel wat wijzigingen plaatsvinden op het vlak van fiscale aftrekken en gaan een aantal bestaande vrijstellingen en optimalisatiemogelijkheden in de vennootschapsbelasting voor de bijl. Daartegenover staat uiteraard de verlaging van het belastingtarief. Deze wijzigingen zullen in principe toepassing vinden vanaf 1 januari 2018 en/of aanslagjaar 2019. Hoog tijd om tegen het einde van uw huidige boekjaar toch even te bekijken of u als bedrijfsleider al dan niet actie dient te ondernemen om uw belastingfactuur nu reeds te optimaliseren.

Tips die uw vennootschap een hoop geld kunnen besparen op korte en middellange termijn
We lichten hieronder een aantal mogelijkheden toe die waarschijnlijk ook binnen uw vennootschap kunnen worden toegepast. We fixeren ons in deze bijdrage voornamelijk op de “Kmo-vennootschappen” aangezien grote vennootschappen vandaag sowieso al van heel wat gunstmaatregelen worden uitgesloten. De hieronder opgesomde lijst dient zeker niet als beperkend te worden gelezen. Er zijn nog andere mogelijkheden, doch we nemen er de meest courante uit.

  • Verkoop tijdig uw (beursgenoteerde) aandelen

           Vanaf volgend jaar zullen gerealiseerde meerwaarden op aandelen in principe worden onderworpen aan de vennootschapsbelasting, tenzij               u een participatie bezit van minstens 10% of € 2.500.000,00 in de desbetreffende onderneming.

           Beleggen in beursgenoteerde aandelen wordt voor de meeste vennootschappen dus een flink stuk minder interessant. Het verdient dan ook             aanbeveling om uw latente meerwaarden tegen het einde van dit (boek)jaar veilig te stellen. Sowieso wellicht geen slecht idee aangezien de             wereldwijde beurzen op heden hoge toppen scheren en de kans op een beurscrash met de dag toeneemt …

           Heeft het dan nog zin om in de toekomst via uw vennootschap te beleggen in beursgenoteerde aandelen? Toch wel, aangezien u nog                       steeds met zogenaamde “brutogelden” kan beleggen en dus meer kan investeren dan wanneer u de winst eerst aan u privé zou uitkeren en             u langs de staatskas passeert. Maar we zouden dan eerder opteren voor een “buy and holdstrategie” i.p.v. snel in en uit een aandeel te                     stappen. Ook zal u zich op die manier niet blauw betalen aan beurstaksen die ook verder in stijgende lijn evolueren.

  • Leg een investeringsreserve aan

           Investeert u dit jaar en de komende twee jaren in activa die volledig voor uw ondernemingsactiviteiten worden aangewend (machines,                       bedrijfswagens, bureelmeubilair, IT, …), dan zouden wij u ten stelligste aanraden om een investeringsreserve aan te leggen. Wel enkel op                 voorwaarde dat de mogelijk te benutten aftrek voor risicokapitaal (of notionele interestaftrek) eerder te verwaarlozen is. Een combinatie van             beiden is immers niet mogelijk en de aftrek voor risicokapitaal blijft nog altijd keuze nummer één aangezien de investeringsreserve slechts               een tijdelijke vrijstelling van vennootschapsbelasting inhoudt. Die reserve mag maximaal € 18.750,00 bedragen per aanslagjaar en levert u               een belastingbesparing op tot € 6.373,13 indien uw vennootschap onderworpen is aan het gewone belastingtarief.

  • Leg een voorziening aan

           Op boekhoudkundig vlak kunnen voorzieningen voor risico’s en kosten worden aangelegd die onder bepaalde voorwaarden fiscaal                           aftrekbaar zijn. Het doel hiervan is om toekomstige kosten – die in werkelijkheid hun oorzaak vinden in het jaar of de jaren voordat de                       kosten effectief worden gemaakt – reeds als last op te nemen in de boekhouding.

           Denk bijvoorbeeld aan voorzieningen voor regelmatig terugkerende onderhouds- en herstellingswerken aan machines en gebouwen,                         voorzieningen voor garantieverplichtingen, ontslag van personeel, milieuverplichtingen, hangende geschillen, … Zorg wel voor voldoende                 onderbouwing aangezien uw belastingcontroleur dergelijke kosten met een vergrootglas bestudeert.

  • Geef uzelf een bonus

           Op de jaarvergadering kan nog worden beslist om aan uzelf als zaakvoerder of bestuurder een tantième uit te keren. Interessant om weten               is dat deze bonus nog aftrekbaar is als kost in het huidige boekjaar en in principe pas in het volgende jaar wordt belast in uw aangifte                       personenbelasting. De opportunisten onder ons kunnen zelfs overwegen om het tantième betaalbaar te stellen over meer dan één jaar ...

           Deze optimalisatiemogelijkheid is echter enkel interessant indien uw basisloon volgend boekjaar wordt verlaagd. Anders komt dat tantième               bovenop uw normale loon en betaalt u daarop extra personenbelasting en sociale bijdragen waardoor het gerealiseerde voordeel opnieuw               teniet wordt gedaan.

           Dit is voornamelijk het overwegen waard indien u nu reeds kan voorspellen dat volgend jaar wellicht een minder winstgevend jaar wordt en               u zich geen € 45.000,00 brutoloon hoeft uit te keren om alsnog te kunnen opteren van het verlaagde vennootschapstarief.

  • Betaal bepaalde kosten reeds vooraf

           Momenteel kunnen vooruitbetaalde kosten onmiddellijk fiscaal in aftrek worden gebracht in het jaar van betaling. Dat verandert volgend                     boekjaar aangezien vanaf dan vooruitbetaalde kosten fiscaal moeten worden gespreid over de periode waarop ze betrekking hebben.

           Overweeg dus alvast om het volgende:
           » vooruitbetaling huur bureel, archiefruimte, … van uw woning voor de komende jaren
           » vooruitbetaling van bepaalde kosten zoals verzekeringen, abonnementen, … die bij u eind van het huidige boekjaar in de bus vallen en die                voornamelijk of zelfs volledig betrekking hebben op het volgende boekjaar
           » spontane verhoging van uw voorlopige bijdragen voor elektriciteit, gas, water, …
           » aankoop van een voorraadje postzegels, kantoormateriaal, …
           » …

           Het zijn niet altijd allemaal grote bedragen die hiermee gepaard gaan. Maar wie het kleine niet eert …

           Belangrijk detail: opdat die kosten nog effectief aftrekbaar kunnen zijn in het huidige boekjaar, dienen ze uiterlijk op de laatste dag van het                 boekjaar te worden betaald!

  • Spek uw IPT-verzekering

           De premies van uw IPT-verzekering (beter gekend als “groepsverzekering”) zullen in de toekomst een lager fiscaal voordeel opleveren                     aangezien het tarief van de vennootschapsbelasting daalt. De eindbelasting op de via uw onderneming opgebouwde pensioenkapitalen                     wijzigt immers in eerste instantie niet. Dus sparen voor uw pensioen via uw vennootschap wordt wat minder lucratief.

           Dat indachtig zou u kunnen overwegen om een backservicepremie te storten indien daarvoor nog voldoende ruimte is binnen de                               zogenaamde 80%-regel. Maar deze laatste kan u ook wat in uw voordeel kneden door bijvoorbeeld uw loon nog dit jaar te verhogen naar                 bijvoorbeeld € 45.000,00 bruto op jaarbasis. Deze eenmalige backservicepremie levert u dan dit boekjaar nog een mooie belastingbesparing             op. Niet te gulzig zijn echter: de fiscus heeft aangekondigd aan de 80%-regel speciale aandacht te zullen schenken bij fiscale controles.

  • Verleng of verkort het huidige boekjaar

           Wanneer bovenvermelde mogelijkheden in mindere mate op uw vennootschap van toepassing zouden zijn, kan u opteren om het huidige                 boekjaar van uw vennootschap te verlengen tot minstens 31 december 2018 zodat uw vennootschap een aangifte vennootschapsbelasting               voor aanslagjaar 2019 moet indienen. De verlaging van de belastingtarieven vindt immers maar toepassing vanaf aanslagjaar 2019. Spijtig               genoeg is dit niet mogelijk voor vennootschappen wiens huidige boekjaar is gestart op 1 januari 2017 aangezien één boekjaar maximaal 24             maanden min 1 dag mag bedragen volgens het vennootschapsrecht. Belangrijk is wel dat u die verlenging niet enkel en alleen mag                           organiseren om te genieten van de verlaagde belastingtarieven. Om te vermijden dat de fiscus die verlenging negeert (wat mogelijk is),                     moet u economische motieven kunnen inroepen waarom u precies voor die verlenging heeft geopteerd. Ook hier wordt uw (en onze)                         creativiteit op de proef gesteld …

           Heeft uw vennootschap een zogenaamd “gebroken” boekjaar (afsluiting vindt plaats op bijvoorbeeld 31/3, 30/6 of 30/9), dan kan het                         interessant zijn om het huidige boekjaar te verkorten tot bijvoorbeeld 31 december 2018. U geniet in dat geval immers sneller van de                         aangekondigde verlaagde tarieven dan wanneer u niets doet.

           Een nadeel is wel dat u in geval van de wijziging van uw boekjaar naar de notaris moet hollen en gauw +/- € 1.000,00 minder in kas                           overhoudt. Doch dat bedrag kan u in korte tijd meer dan dubbel en dik terugverdienen.

Als zaakvoerder of bestuurder van uw vennootschap heeft u er alle belang bij om één of meerdere van bovenstaande opties te bekijken en te wikken en wegen - in overleg met uw accountant – welke voor u en uw onderneming op korte en middellange termijn het meest voordelig kunnen zijn. Brainstormen met uw accountant wordt de komende weken en maanden belangrijker dan ooit!

Auteur: Bart Vermoesen