Vorige pagina


Wat betekent het “Zomerakkoord” nu concreet voor u en uw onderneming?

12/09/2017

Zoals u reeds in de vorige nieuwsbrief en intussen ook veelvuldig kon vernemen in de pers, wijzigt er de komende jaren heel wat door het recent overeengekomen “Zomerakkoord”. We weten al veel over een hele rits maatregelen (doch moeten we u de details nog steeds schuldig blijven bij gebreke aan wetteksten).

Niettemin kunnen wij u reeds melden op welke vlakken u als ondernemer de impact van dit akkoord zal ervaren vanaf 2018. 

De portefeuille van uw onderneming:

 • De vennootschapsbelasting zal vereenvoudigd worden en het tarief vermindert in 2018 van 33% naar 29% en in 2020 naar 25%. Ook de crisisbelasting van 3% op het basistarief vermindert in 2018 naar 1,5% om in 2020 helemaal te verdwijnen.
 • Voor KMO-vennootschappen zou het tarief voor een deel van de winst (tot maximaal
 • € 100.000,00) zelfs verminderen tot 20%, mits u een bezoldiging voorziet van minstens
 • € 45.000,00 of de helft van de belastbare winst vermeerderd met de bezoldiging. Als de bezoldiging lager is dan voormelde drempel, wordt er voorzien in een bijzondere aanslag van 10% op het te weinig uitgekeerde bedrag van de bezoldiging. Er zou een uitzondering komen voor pas opgerichte vennootschappen.
 • Er wordt een tijdelijke verhoging voorzien van de investeringsaftrek naar 20% en dit zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen. Het kan dus van belang zijn om hiermee rekening te houden als u nog investeringen voorziet in de eerstkomende maanden. Het kan mogelijks interessanter zijn om de investering pas vanaf 2018 uit te voeren. Let wel, dit impliceert mogelijks meer winst in dit boekjaar in plaats van het volgend boekjaar waardoor de winst aan een hoger tarief belast zal worden. Te meer omdat u nu nog degressief kan afschrijven én niet gehouden bent aan de proratering… Het is dus van groot belang om beide zaken af te wegen vooraleer u investeringen uitvoert, tenzij ze operationeel dermate rendement opleveren dat wachten zonde is.
 • Eenmanszaken zullen qua belastingen op een aantal vlakken geharmoniseerd worden met vennootschappen (aftrekbaarheid van de autokosten en de stopzettingsregeling).
 • Om de voormelde belastingverminderingen te financieren zal er een minimale belastbare basis ingevoerd worden. Deze maatregel treft echter voornamelijk de grotere vennootschappen en spaart de gemiddelde KMO. Dit betekent dat verscheidene aftrekposten (overgedragen verliezen, overgedragen NIA en overgedragen aftrek innovatie-inkomsten) beperkt worden tot een korf van 1 miljoen euro plus 70% van de winst. Hierdoor wordt 30% van de winst boven het bedrag van 1 miljoen euro een minimale belastbare basis.
 • Om deze zaken te financieren zullen een aantal fiscale aftrekken verdwijnen of minder interessant worden,
 • Vanaf 2020 zouden nog een aantal bijkomende maatregelen volgen zoals de invoering van een aftrekbeperking van vreemd vermogen, een activeringsmaatregel van vrijgestelde reserves van voor 1/1/2017, een vervanging van het criterium “marktrente” voor de vergoeding van de rekening-courant, beperking van de fiscale aftrek van buitenlandse vaste inrichtingen, … doch gelet op de termijn en tussentijdse verkiezingen lijkt het wat voorbarig om hier al veel verder op in te gaan.

Het personeel van uw onderneming:

 • Uitbreiding flexi-jobs naar gepensioneerden, kleinhandel en warenhuizen; op het loon dat de flexi-jobbers krijgen zouden noch belastingen noch sociale bijdragen verschuldigd zijn;
 • Ontslag werknemers: de proefperiode werd afgeschaft wat heel wat ondernemingen ertoe aanzette om langer te werken met interim contracten of contracten van bepaalde duur. De regering zou nu de termijn bij ontslag van beginnende werknemers willen inkorten, waardoor de ‘proefperiode’ via een omweg eigenlijk terug ingevoerd zou worden.
 • E-commerce: nacht- en zondagsarbeid zou mogelijk worden in deze sector; daar zou inmiddels blijken dat er echter niets zou wijzigen voor de uren voor middernacht (wel voor die na middernacht), waardoor de e-commerce-sector de wijziging al als een “lege doos” omschrijven omdat ze vooral tussen 20u en 24u willen kunnen werken…;
 • Uitzendarbeid zou nu in alle sectoren toegestaan worden.

Uw persoonlijke portefeuille:

 • Een jaarlijkse heffing van 0,15% op effectenrekeningen (aandelen, obligaties, fondsen) van meer dan € 500.000,00 per persoon;
 • Vrijstelling roerende voorheffing op de spaarboekjes: de vrij te stellen eerste schijf van € 1.880,00 aan intresten wordt gehalveerd tot € 940,00; Met huidige rentes op spaarboekjes zal dit op heden niet echt voelbaar zijn maar zal bij stijgende intresten wel pijn doen;
 • Vrijstelling roerende voorheffing op de eerste schijf van € 627,00 aan dividenden, teneinde het beleggen in aandelen te stimuleren. Er zou nog steeds in alle gevallen 30% roerende voorheffing ingehouden worden. Het voordeel zou u pas bij de belastingaangifte kunnen recupereren. Waarmee u ineens aan de fiscus de grootte van een deel van uw vermogen meedeelt, zit hier een lepe truc achter?
 • De taks op beursverrichtingen zou nogmaals stijgen naar 0,35% bij de aan- en verkoop van aandelen en 0,12% bij aan- en verkoop van obligaties.
 • De fiscale aftrek voor pensioensparen zou verhoogd worden door een belastingvoordeel toe te kennen van 25% (nu 30%) maar op een bedrag van € 1.200,00 (i.p.v. € 940,00).

Kortom, het is onvermijdelijk dat ook u de impact zal merken van alle geplande wijzigingen. We hebben dan nog niet gesproken van de aangekondigde wijziging van het vennootschapsrecht, erfrecht of verplichtingen inzake privacywetgeving (GDPR). Het worden boeiende en uitdagende tijden voor ons allen! Uiteraard zullen wij u steeds op de hoogte houden van alle wijzigingen en opportuniteiten die deze met zich meebrengen.

Auteur: Bart Vermoesen