Vorige pagina


De fiscus aanvaardt de aftrekbaarheid van vooruitbetaalde kosten

2/08/2017

Op fiscaal vlak aanvaardt de belastingadministratie dat kosten kunnen worden afgetrokken van het belastbaar resultaat in het jaar waarin ze werkelijk worden betaald of gedragen, zonder dat rekening moet worden gehouden met het tijdstip waarop de kosten werkelijk worden “verbruikt”. Zo kan u in een bepaald boekjaar een mooie belastingbesparing realiseren …

Kosten die betrekking hebben op het volgende of de volgende boekja(a)r(en)
Het komt regelmatig voor dat u bijvoorbeeld op het eind van het boekjaar reeds facturen of uitnodigingen tot betaling ontvangt voor kosten die geheel of voor een deel betrekking hebben op het volgende boekjaar. Denk bijvoorbeeld aan de verzekeringspremie of de verkeersbelasting van uw bedrijfswagen die bijvoorbeeld betrekking heeft op de periode van 25/12/2016 – 24/12/2017. In bepaalde gevallen kunnen de kosten zelfs betrekking hebben op meerdere toekomstige jaren.

De boekhoudwetgeving bepaalt dat kosten die betrekking hebben op een later boekjaar - via de techniek van de overlopende rekeningen – verplicht naar het volgend boekjaar of boekjaren moeten worden overgedragen.

Op fiscaal vlak kunnen de kosten echter in mindering worden gebracht van het belastbaar resultaat in het jaar waarin de kosten worden betaald of zijn gedragen, zonder dat daarbij belangrijk is op welk tijdstip de uitgaven werkelijk worden “verbruikt”. Dat alles volgt uit het zogenaamde “annualiteitsbeginsel” of “éénjarigheidsbeginsel” inzake inkomstenbelastingen.

Voor vennootschappen kan dit voor een dilemma zorgen: volgens de boekhoudwetgeving dienen immers kosten die betrekking hebben op één of meerdere toekomstige boekjaren te worden overgedragen naar het volgende boekjaar. Volgens de fiscale wetgeving zijn deze kosten echter volledig fiscaal aftrekbaar in het jaar dat de kosten werkelijk werden betaald of zijn gedragen ofwel wanneer zij het karakter van een zekere en vaststaande schuld hebben verworven.

Indien de vennootschap de betreffende kosten dus ineens in aftrek wil brengen, dient zij de boekhoudregels te overtreden. Of dit al dan niet kan en mag is een eerder theoretische discussie aangezien de fiscus en de minister van Financiën ook aanvaarden dat vennootschappen dergelijke kosten ineens in aftrek kunnen brengen. Ook de rechtspraak vindt dat dit moet kunnen.

Voorbeeld
Vennootschap ANGEL CAPITAL haar boekjaar eindigt per 31 december. Op 5 december 2017 ontvangt zij een aanslagbiljet inzake de verkeersbelasting voor een geleasede personenwagen voor een bedrag van € 750,00. Zij ontvangt op 31 december 2017 eveneens ten bedrage van € 2.000,00 een factuur van haar softwareleverancier voor abonnementskosten die betrekking hebben op kalenderjaar 2018. De vennootschap heeft hier - volgens de fiscus – de keuze om ofwel de kosten van € 750,00 en/of € 2.000,00 integraal in aftrek te brengen in boekjaar 2017 of in 2018 indien zij de kosten overdraagt naar dat boekjaar volgens de techniek van de overlopende rekeningen.

Vooruitbetaling van huur
Van deze toegeving van de fiscus wordt in de praktijk soms gebruik gemaakt voor wie de huur van een beroepsmatig aangewende ruimte ineens voor een aantal jaar wenst vooruit te betalen en op die manier een grote som geld naar zijn privérekening wenst over te schrijven. De verhuurder van het pand kan de aldus vooruitbetaalde huur gespreid in de tijd opnemen in zijn aangifte personenbelasting en deze kost is bij de vennootschap ineens aftrekbaar in het jaar van betaling.

Ook bij gehuurde personenwagens is deze techniek reeds goed ingeburgerd. Leasing- of verhuurmaatschappijen stellen niet zelden voor om bij aanvang van de overeenkomst onmiddellijk +/- 20 à 30% van de huurprijs ineens vooruit te betalen. Dat deze vooruitbetaling een mooie belastingbesparing oplevert, zetten zij maar al te graag in de verf om u over de streep te trekken.

Maak gebruik van de opportuniteiten
Maar niet alleen bij vooruitbetaling van huur kan dit interessant zijn. Ook bijvoorbeeld vooruitbetaalde interesten op een lening kunnen ineens in aftrek worden gebracht. Ook dit wordt aanvaard door de minister van Financiën op voorwaarde dat de interest contractueel en zonder beding van terugbetaling wordt betaald en voor zover vaststaat dat de vooraf betaalde sommen geen andere bestemming zullen krijgen.

Wie op het einde van het boekjaar vaststelt dat de belastbare winst hoger zal zijn dan aanvankelijk werd geraamd heeft nog tijd tot de laatste dag van het boekjaar om in te grijpen. Zo zou kunnen worden overwogen om de brandstofketel voor de centrale verwarming volledig bij te vullen, om postzegels aan te kopen voor het volgende jaar, …

De vooruitbetaling van kosten kan bijzonder interessant zijn om in een bepaald jaar uw belastingfactuur te drukken. Maar verlies niet uit het oog dat het maar om eenmalige maatregelen gaat. Voor wie zijn boekhouding gebruikt om jaarlijks de evolutie van de kosten strikt op te volgen, is deze techniek minder aan te raden. Deze fiscale tolerantie zou in het kader van de hervorming van de vennootschapsbelasting eventueel ten grave worden gedragen. Maar tot het zo ver is, passen we dit toe waar mogelijk/nodig opdat uw vennootschap niet teveel vennootschapsbelasting zou betalen.

Auteur: Bart Vermoesen