Vorige pagina


Welke boetes zijn fiscaal aftrekbaar en welke niet?

9/06/2017

In het dagelijkse leven worden bedrijven vaak geconfronteerd met allerlei soorten sancties waarvan het niet onmiddellijk duidelijk is of ze nu al dan niet fiscaal aftrekbaar zijn. Krachtens Art. 53, 6° WIB92 zijn geldboeten, met inbegrip van transactionele geldboeten, verbeurdverklaringen en straffen van alle aard niet als beroepskosten aftrekbaar. Toch zijn er enkele specifieke gevallen waarin boetes wel aftrekbaar zullen zijn.

Om te weten of een boete al dan niet aftrekbaar is moeten we volgende principes hanteren:
• Boetes zijn niet aftrekbaar ingeval ze op grond van de strafwet worden opgelegd;
• als de bijdrage/kost zelf aftrekbaar is, dan zijn de boeten wegens een overtreding ter zake eveneens aftrekbaar;
• een administratieve boete is in principe een aftrekbare kost.

                                                                         

Hieronder sommen we een aantal vaak voorkomende boetes op en geven we aan of ze al dan niet aftrekbaar zijn volgens de fiscus en de rechtspraak.

Aftrekbare versus niet-aftrekbare boetes

Op basis van de administratieve commentaar van de fiscus en de rechtspraak zijn o.a. volgende boetes niet aftrekbaar:
• Verkeersboetes;
• niet-proportionele geldboetes inzake BTW;
• verbeurdverklaringen;
• boetes n.a.v. inbreuken op de milieuwetgeving;
• door Douane en Accijnzen opgelegde geldboetes;
• alle in het wetboek der inkomstenbelastingen bedoelde vaste geldboetes, zowel de administratieve als de strafrechtelijke geldboetes.

Op basis van de administratieve commentaar van de fiscus en de rechtspraak zijn o.a. volgende boetes volledig aftrekbaar:
• Boetes inzake RSZ;
• proportionele geldboetes inzake BTW;
• proportionele geldboetes inzake registratierechten;
• administratieve boetes bij laattijdige neerlegging van de jaarrekening;
• verhogingen van sociale bijdragen.

Enkele misverstanden:
• Parkeerretributies (vergoedingen voor een halve of volledige dag parkeren) zijn geen boetes en zijn derhalve aftrekbaar volgens de CO2-uitstoot van de wagen.
• Economische schadevergoedingen zijn geen boetes en dus voor 100% fiscaal aftrekbaar.
• Zoals hierboven vermeld zijn verkeersboetes niet aftrekbaar, maar indien deze boetes ten laste genomen worden door de vennootschap of de werknemer en leiden tot een belastbaar voordeel van alle aard bij de bedrijfsleider of de werknemer, dan zijn die boetes door de onderneming wel fiscaal aftrekbaar.

Uiteraard beter voorkomen dan genezen. Maar loop je toch tegen de lamp, dan is het leed wat minder erg indien de boete fiscaal aftrekbaar is en je op die manier nog wat belastingen bespaart ...

Auteurs: Bart Vermoesen en Emilia Vervaeke