Vorige pagina


In uw facturen voortaan sneller via de nieuwe invorderingsprocedure

10/03/2017

U kent het scenario wellicht wel: u heeft al verscheiden keren gebeld, gemaild, een aangetekend schrijven verstuurd en u heeft er zelfs heel even over getwijfeld of u geen schrijven via de postduif moet versturen om uw onbetaalde facturen betaald te krijgen. Toch blijft uw klant volharden in de boosheid en betaalt hij zijn openstaande schuld niet. Voorheen moest u steeds een kosten-batenanalyse maken of u zich de moeite zou getroosten om een advocaat of deurwaarder onder de arm te nemen. Maar sinds 2 juli 2016 verloopt dit via een nieuwe en gebruiksvriendelijkere invorderingsprocedure via een gerechtsdeurwaarder.

Onbetwiste geldschulden
Allereerst is het van belang om een onderscheid te maken tussen betwiste en niet-betwiste schulden. De nieuwe procedure ter invordering van onbetaalde facturen is namelijk enkel van toepassing op niet betwiste schulden. Er is geen beperking voorzien voor de omvang van het in te vorderen bedrag, wel is deze procedure enkel mogelijk in de relatie B2B, dus niet ten aanzien van publieke overheden of particulieren.

Aanmaning
Het is nog steeds de gerechtsdeurwaarder die instaat voor de invordering van de openstaande schulden, voor naam en rekening van de schuldeiser. Hij doet dit op verzoek van de advocaat van de schuldeiser. Eerst zal hij nog een laatste aanmaning verzenden. De klant in kwestie heeft dan één maand de tijd om hierop te reageren. Hij kan de schuld betalen, een afbetalingsplan aanvragen of de redenen aangeven waarom hij de schuld niet wil voldoen.

Invordering
Reageert de schuldenaar niet, dan zal de gerechtsdeurwaarder 8 dagen na het verstrijken van de termijn van 1 maand een proces-verbaal van niet-betwisting opstellen. Dit document wordt vervolgens digitaal overgemaakt aan de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders. Van hieruit wordt dit proces-verbaal omgezet naar een formulier van tenuitvoerlegging. Hiermee kan de deurwaarder overgaan tot een gerechtelijke uitvoering.

Voordelen
Het grote voordeel van deze vernieuwde procedure is de kostprijs en de tijd die u hiermee uitspaart. Niet alleen verloopt alles veel sneller, er dienen ook geen hoge griffie –en registratierechten meer betaald te worden. Hierdoor daalt de kostprijs van een invordering met gemiddeld 2/3.

Toch kan het altijd zijn dat, u om wat voor reden dan ook, niet akkoord bent met de factuur die uw leverancier u toegezonden heeft. Het is dan zeer belangrijk dat u zo snel mogelijk, liefst binnen de 14 dagen na ontvangst van de factuur, uw leverancier schriftelijk op de hoogte brengt van uw bezwaar. Doet u dit niet dan mag uw leverancier er vanuit gaan dat u stilzwijgend akkoord gaat. Als particulier ligt dit anders. Het is dan aan de leverancier om aan te tonen dat de klant de factuur wel degelijk goed ontvangen heeft en dat hij na herhaaldelijke betaalherinneringen nog steeds niet betaald heeft. Wees bij deze gewaarschuwd.

Auteur: Sébastien Demaître