Vorige pagina


Na de bedrijfswagen de bedrijfsfiets!

10/03/2017

Aangezien bedrijfswagens steeds zwaarder worden belast, kan het aangewezen zijn om de bedrijfsfiets in overweging te nemen. Vele werknemers en bedrijfsleiders wonen immers op enkele kilometers van hun vaste werkplaats.

De voordelen zijn talrijk, denk hierbij aan de volgende zaken: vermijden van fileleed en het gebrek aan (betaalbare) parkeerplaatsen, bijdrage aan de vermindering van uw ecologische voetafdruk en het opteren voor bedrijfsfietsen kan een boost betekenen voor uw imago als duurzame onderneming. De sportieve inspanning van uw werknemer of uzelf kan bijdragen tot een hogere productiviteit. Op deze manier zorgt u tegelijkertijd voor “sport op de werkvloer”.

Om het fietsgebruik voldoende te stimuleren, heeft onze fiscale wetgever heel wat voordelen verbonden aan het gebruik van een bedrijfsfiets.

Vrijgesteld sociaal voordeel
De gratis terbeschikkinggestelde fiets en toebehoren is een vrijgesteld sociaal voordeel in de mate dat de fiets daadwerkelijk wordt gebruikt voor de woonwerkverplaatsingen. Dit betekent evenwel niet dat de fiets niet voor privédoeleinden kan worden gebruik. Ook dit privégebruik is een vrijgesteld voordeel.

Let wel, voor de sociale zekerheidsbijdragen dient u er echter rekening mee te houden dat de RSZ een voordeel zal aanrekenen voor het privégebruik van de bedrijfsfiets. Dit voordeel in natura is afhankelijk van de prijs van de fiets en het percentage privégebruik. Als de fiets enkel voor beroepsverplaatsingen gebruikt wordt, is er op sociaal vlak geen sprake van een voordeel.

Vrijstelling is cumuleerbaar met fietsvergoeding
Cumulatie met de fietsvergoeding (inkomstenjaar 2017: maximaal € 0,23 per kilometer) is mogelijk. Deze vergoeding voor woonwerkverplaatsingen die werkelijk gedaan worden met de fiets, zijn vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen bij de werknemer/bedrijfsleider.

Werkelijke beroepskosten
Indien de werknemer/bedrijfsleider zijn werkelijke beroepskosten bewijst, kan hij daarenboven zijn fietsverplaatsingen in het kader van woon-werkverkeer inbrengen als kost ten bedrage van € 0,23 per kilometer.

Hoe zit het met het kostenplaatje voor de vennootschap?

Aftrek aan 120%
Kosten gedaan of gedragen m.b.t. de terbeschikkingstelling van fietsen aan de personeelsleden zijn 120% aftrekbaar als bedrijfskost. Dit gaat zowel om alle kosten voor de aankoop/huur/lease, onderhoud en herstellingen, aankoop van toebehoren (helmen, sloten, kledij,…), bouwen van fietsstallingen, installatie oplaadpunten voor elektrische fietsen, kleedkamers en douches,…

Afschrijfbaar
Fietsen zijn bovendien lineair afschrijfbaar over drie jaar.

Aftrekbare fietsvergoeding
De toekenning van een fietsvergoeding aan de personeelsleden is een gunst en dus geen verplichting in hoofde van de werkgever (behoudens een sectorale CAO dit u oplegt). Indien u een fietsvergoeding toekent, is deze volledig aftrekbaar als bedrijfskost.

Deze gunstige fiscale behandeling geldt echter alleen als de vergoeding berekend is op basis van de effectief in het woon-werkverkeer afgelegde fietskilometers en het bedrag niet hoger is dan € 0,23 per kilometer.

Voorbeeld
Tim is een zelfstandig consultant die onder meer diensten verleent aan een bedrijf op 11 kilometer afstand van bij hem thuis.. Onder meer het fileleed als het gebrek aan parkeerplaatsen, doet Tim denken aan de aankoop van een fiets. Hij begroot de aankoop van een fiets op € 600,00 exclusief BTW. In het komende jaar hoopt hij een 50-tal keren zijn fiets te kunnen gebruiken. Zijn vennootschap zou deze fiets aankopen en hem een fietsvergoeding ten belope van € 0,23 toekennen.

Kost voor de vennootschap*:

Jaarlijkse afschrijving (lineair gedurende drie jaar)             € 200,00
Toekenning fietsvergoeding (11 x 2 x 50 x € 0,23)             € 253,00
Besparing vennootschapsbelasting
((€ 200,00 x 1,2 + € 253,00) x 33,99%)                          - € 167,57

TOTALE JAARLIJKSE KOST                                        € 285,43

Voordeel voor Tim:

Geen privé aankoop fiets                                               € 200,00
Geen privé verschuldigde BTW (€ 600,00 x 21% x 1/3)    € 42,00
Fietsvergoeding (11 x 2 x 50 x € 0,23)                            € 253,00
Personenbelasting                                                        € 0,00

TOTAAL VOORDEEL (NETTO-INKOMEN)                    € 495,00

Om het even welke bedrijfsfiets?
Volgens de Memorie van Toelichting bij het initieel wetsvoorstel komt enkel de stadsfiets en hypbride fiets in aanmerking (en dus niet een koersfiets of (elektronische) moutainbike). Daaronder hoort ook de elektrisch fiets mits deze niet te snel gaat. De zogenaamde ‘speed pedelec’ (licht gemotoriseerde tweewieler met trapondersteuning die snelheden tot 45 km/u kan halen) is volgens de Belgische wegcode te beschouwen als een bromfiets klasse B en zou in die zin niet kunnen beschouwd worden als “fiets”.

Een wetsvoorstel wil hieraan echter verandering brengen en stelt voor de speed pedelec uitdrukkelijk toe te voegen aan de wetsbepaling die voorziet in het vrijgesteld voordeel. De bedoeling van de vrijstelling (en fietsvergoeding) is immers om de werknemers aan te zetten de fiets te gebruiken. Men kan in die zin dan ook een vraagteken plaatsen achter de Memorie van Toelichting die koersfietsen en moutainbikes uitsluit. De terbeschikkingstelling van de fiets heeft immers ook betrekking op het privégebruik. Een fervente wielertoerist zal door de werkgever niet overtuigd zijn om zijn wagen in de garage te laten staan indien zijn werkgever hem een elektrische fiets terbeschikkingstelt in plaats van een koersfiets…

.
Auteurs: Bart Vermoesen en Elise Vercruysse