Vorige pagina


Nieuwe Vlaamse regels voor schenkingen en erfenissen

1/03/2015

Nieuwe Vlaamse regels voor schenkingen en erfenissen

Vlaanderen was reeds bevoegd voor schenkingen en erfenissen maar sinds 2015 heeft de Vlaamse overheid ook de inning van de daarop verschuldigde belastingen naar zich toe getrokken. Het Vlaamse wetboek der successierechten werd hiertoe geïntegreerd in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF). In alle stilte werden ook enkele inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd …

Schenkbelasting en erfbelasting 

Ingevolge de integratie van het Vlaamse wetboek van schenkings- en successierechten in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (VCF) spreekt men niet langer van schenkingsrechten en successierechten maar van “schenkbelasting” en “erfbelasting”. 

Inning van de schenkbelasting en erfbelasting

Sinds 2015 int de Vlaamse overheid zelf de Vlaamse schenkbelasting en erfbelasting. De Vlaamse erfbelasting gebeurt vanaf nu via een effectieve aanslag in plaats van een betalingsbericht aan de erfgenamen. De erfbelasting moet worden betaald binnen een termijn van 2 maanden vanaf de verzendingsdatum, vermeld op het aanslagbiljet.

De bestaande procedures van controle- en voorafgaande schatting worden vervangen door de mogelijkheid om aan de Vlaamse Belastingdienst een bindende prijsschatting te vragen die enkel via bezwaar, eventueel gevolgd door een gerechtelijke procedure, kan worden aangevochten.

De Vlaamse regering voorziet strengere sancties dan voorheen. Zo zal bij vertraging, niet-aangifte van activa, tekortschatting, foutieve of onvolledige vermeldingen of niet-indiening van de aangifte een belastingverhoging tot 20% van de te betalen erfbelasting verschuldigd zijn. In geval van fraude bedraagt de belastingverhoging 100%. Ingeval van overmacht kunnen de boetes verminderd of kwijtgescholden worden door de Vlaamse Belastingdienst.

Deze wijzigingen zijn met ingang van 1 januari 2015 onmiddellijk in werking getreden, zelfs voor de nog niet afgehandelde nalatenschappen!

Inhoudelijke wijzigingen – het gunstregime voor familiebedrijven

Tenslotte werd bij de invoering in de VCF ook inhoudelijk een aantal bepalingen gewijzigd zonder dat hieraan veel ruchtbaarheid werd gegeven. Zo werden onder andere een aantal spelregels voor het gunstregime van familiebedrijven gewijzigd.

Dit gunstregime voorziet een vrijstelling van belasting bij de schenking van een familiebedrijf en een vermindering van erfbelasting indien het familiebedrijf nog niet geschonken werd voor het overlijden.

Uiteraard zijn er een aantal voorwaarden (familiale band, participatie, activiteit, …) die voldaan moeten zijn om als familiebedrijf te worden beschouwd.

Eén van de wijzigingen is dat neven en nichten voortaan steeds tot de familie behoren die in aanmerking komt voor het gunstregime.

 

Positieve wijziging: activiteitsvoorwaarde gemakkelijker halen…

 

Ook wat de activiteit betreft is er een wijziging.

Waar voorheen vereist werd dat “de bestaande activiteit” nog 3 jaar werd voortgezet na schenking of overlijden is er nu nog slechts sprake van “een” activiteit. Dit zou betekenen dat ook de vennootschappen van vrije beroepen
(bv. architect of advocaat) in aanmerking zouden kunnen komen voor het gunstregime mits er ook een andere activiteit wordt uitgevoerd (bv. vastgoed). Dan wordt aan de voorwaarde van een activiteit voldaan indien de kinderen de vastgoedactiviteit voortzetten.

 

Negatieve wijziging: het geruststellende attest vervalt, maar dit valt nog op te lossen…

 

Tenslotte wordt het voorafgaand fiscaal attest van de Vlaamse Belastingdienst afgeschaft. In het verleden moest vooraf een attest aangevraagd worden waarin werd bevestigd dat de voorwaarden voor het gunstregime voldaan zijn. Het fiscaal attest bood de schenker de zekerheid dat hij kon schenken onder het gunstregime. Met het wegvallen van het voorafgaand attest verliest de schenker dus ook deze zekerheid. Om dit te vermijden is er een nieuwe, vergelijkbare procedure, waarbij vooraf aan de Vlaamse Belastingdienst gevraagd kan worden of de vennootschap of onderneming al dan niet in aanmerking komt voor het gunstregime van familiebedrijven.

We kunnen besluiten dat de invoering van het Vlaamse wetboek der successierechten in de Vlaamse Codex Fiscaliteit toch meer betreft dan een louter overnemen van de bestaande regels. De procedure voor het innen van de schenkingsrechten en erfbelasting is grondig gewijzigd. Daarnaast werden inhoudelijke regels gewijzigd waarvan de belangrijkste zich situeren bij het gunstregime van familiebedrijven.

 

                                                                                                                                                                  Auteur: Steven Boone