Vorige pagina


Schoonmaak van uw woning of onderhoud van uw tuin op kosten van de vennootschap

9/02/2017

Maaltijdcheques, een hospitalisatieverzekering, een groepsverzekering, de terugbetaling van woonwerkverkeer, een bedrijfswagen, ecocheques of andere waardebonnen: deze opsomming omvat enkele extralegale voordelen die vaak in het salarispakket van een werknemer voorkomen.

Sommige van deze voordelen doorstaan echter de tand des tijds niet of worden door de regelgever aangepast zodat ze minder interessant worden voor de werkgever en/of werknemer. Zo werd recent een wetsvoorstel ingediend om tegen januari 2018 de ecocheques af te schaffen en te vervangen door een ‘ecovergoeding’. De werknemer zou dan een corresponderend bedrag op zijn/haar rekening gestort krijgen. Net als op de cheques zouden de bedrijven op de ecovergoeding geen belastingen of sociale lasten hoeven te betalen.

Wijzigingen zorgen er dan ook voor dat de zoektocht naar de meest optimale extralegale voordelen zich blijft verderzetten.

Afgelopen decennia kende het voordeel bewoning en voordeel bedrijfswagen een sterke opmars. Dit is ook de wetgever niet ontgaan wat tot gevolg heeft dat deze voordelen sinds enkele jaren zwaarder worden belast.

Momenteel is het voordeel huispersoneel aan een revival toe als fiscaal gunstige verloningsvorm.

Er is alvast één marktspeler die hier gretig op inspeelt en er zullen er nog volgen ... Dit facilitymanagementbedrijf sluit met werkgevers een kaderovereenkomst waarbij een budget wordt afgesproken. Binnen het toegekend budget kunnen werknemers diensten aan huis afnemen. Wat valt hieronder? Poets- en schoonmaakhulp, glazenwassers, chauffeurs, tuinmannen alsook klussers voor kleine herstellingen. Het facilitymanagementbedrijf zelf treedt op als coördinator (waarvoor dan ook een vergoeding wordt aangerekend) waardoor de praktische organisatie uit handen van de werkgever en werknemer wordt genomen. We denken dat een nieuwe markt zich hier aandient ...

Deze diensten bekostigd door de werkgever worden beschouwd als ‘anders dan in geld verkregen voordelen’ of m.a.w. voordelen van alle aard. Voordelen van alle aard worden normaliter aan de werkelijke waarde ervan in hoofde van de genieter belast. Enkele voordelen worden echter forfaitair gewaardeerd door de wetgever. Deze stelt onder meer dat het jaarlijks voordeel van de kosteloze beschikking over dienstboden, huispersoneel, hoveniers, chauffeurs, enz. wordt geraamd op € 5.950,00 per werkman, dienstmeisje, werkster, enz., die voltijds tewerkgesteld is (wat overeenstemt met 1.700 uren per jaar). Omgerekend bedraagt dit voordeel dus slechts € 3,5 / uur.

Het forfaitaire aspect speelt hierbij een belangrijke rol. Immers, de voordelen zijn vastgesteld onafhankelijk van de werkelijke kost per uur van de geleverde prestatie. Het profijt voor de werknemer zal dan ook aanzienlijker zijn indien hij of zij opteert voor een dienst met een hoger uurtarief.
Deze fiscale incentive werd reeds in 2013 door het facilitymanagementbedrijf afgetoetst bij de rulingcommissie (de ruling zelf werd pas in april 2016 gepubliceerd).

Een en ander zou ook bij de RSZ zijn afgetoetst. Een parlementaire vraag en antwoord (dd. 12 september 2016) stelt echter dat er geen sociale ruling werd toegekend maar dat men louter de bestaande regelgeving toepast. De forfaitaire raming bedraagt (net zoals de diensten- en PWA-cheques) € 8,54 per uur.

Welke diensten?
• Poets- en schoonmaakdiensten;
• dienstenmeisjes en huispersoneel;
• chauffeurs;
• glazenwassers;
• tuinmannen/hoveniers/boomverzorgers;
• diverse klussers voor kleine herstellingen.

Merk op dat de dienstverlening uitgebreider is dan hetgeen kan worden aangevraagd via dienstencheques.

Voor wie?
Werknemers en bedrijfsleiders (ook al stelt uw onderneming geen werknemers te werk).

Welk budget?
Maximaal 25 % van het loon waarbij het huidig loon behouden moet blijven.

Formaliteiten?
Opmaak individuele fiches 281.10 en 281.20.

Voordeel alle aard voor de werknemer/bedrijfsleider?
RSZ: € 8,54 / uur en fiscaal voordeel € 3,50 / uur.

Voorbeeld verloning via diensten - werknemer
Indien u als werkgever een budget voorziet van € 1.000,00 om uw werknemer te laten genieten van diensten aan huis (+/- 30 uren) betekent dit het volgende:

Werkgeverskost = € 1.000,00
    - Werkgeversbijdrage (35 %): € 89,67
    - Te besteden budget: € 910,33

Voordeel alle aard in hoofde van uw werknemer:
    - Forfaitaire fiscale waardering: 30 uren x 3,50 = € 105,00
    - Forfaitaire RSZ waardering: 30 uren x 8,54 = € 256,20

Op dit voordeel alle aard wordt de werknemer belast (sociale bijdragen 13,07 % en personenbelasting 53,5 %):
    - Werknemers sociale bijdragen: € 33,49
    - Personenbelasting op voordeel: € 38,26

Totale kost voor de werknemer bedraagt aldus € 71,70 terwijl hij kan genieten van meer dan 30 uur diensten aan huis (in het geval de dienst € 30,00 per uur bedraagt).

Was u echter van plan € 1.000,00 toe te kennen als een loonsverhoging dan zou uw werknemer op het einde van de rit maar € 300,00 overhouden (en aldus maar beroep kunnen doen op 10 uur diensten).

Voorbeeld verloning via diensten - bedrijfsleid
er
Stel, u wenst beroep te doen op een tuinman. Die bezorgt u een offerte van € 270,00 (voor 7 uur verrichte diensten). Personenbelasting en sociale bijdragen in aanmerking genomen betekent dit aldus dat u zichzelf netto ongeveer € 740,00 moet uitkeren indien u deze factuur netto wil compenseren.

Werkt u via een facilitymanagementbedrijf dan zal de factuur verhoogd worden met enige coördinatietijd (stel: 30 min.). Het voordeel van alle aard wordt dan begroot op € 26,25 (€ 3,50 x 7,5 uur). Dat kost u € 16,67 aan personenbelasting en sociale bijdragen. Indien u dit bedrag netto wenst te compenseren, impliceert dit een extra loon van € 45,67. De totale kostprijs voor uw vennootschap bedraagt dus € 315,67 in plaats van € 740,00!
Indien uw vennootschap reeds een tuinman in dienst heeft die het bloemenperk van uw vennootschap verzorgt, zou u ervoor kunnen opteren om deze tuinman op kosten van de vennootschap het gras in uw eigen tuin te laten afrijden. Op deze manier vermijdt u de coördinatievergoeding die een facilitymanagementbedrijf aanrekent.

Het voordeel van alle aard beoogt uw werknemers te ontlasten van de dagelijkse beslommeringen (en staat dus aldus in concurrentie met de dienstencheques dewelke worden bekostigd door de werknemer zelf en een beperkter dienstenaanbod hebben). De forfaitaire aard van dit voordeel maakt het de moeite waard om dit extralegaal voordeel in aanmerking te nemen wanneer men het salarispakket van de werknemer/bedrijfsleider samenstelt.

Auteur: Elise Vercruysse