Vorige pagina


Tax Shelter: een must voor elke winstgevende vennootschap

1/03/2015

Tax Shelter: een must voor elke winstgevende vennootschap

In tijden dat de overtollige liquide middelen van uw vennootschap nog nauwelijks rendement opleveren, zoekt u als bedrijfsleider wellicht naar alternatieven om die overtollige cash aan het werk te zetten. Met het fiscale product Tax Shelter kan u alvast een mooi rendement realiseren wegens de mooie belastingbesparing die uw vennootschap hierdoor kan realiseren. Als kers op de taart krijgt u daarbovenop nog een mooie rentevergoeding. U zou er bijna blij van worden dat uw vennootschap belastingen mag betalen …

Wat is Tax Shelter

Tax Shelter is een fiscale stimulans voor ondernemingen die aan de Belgische vennootschapsbelasting zijn onderworpen en laat toe om de belastbare basis te verminderen en aldus fiscaal te optimaliseren. Door dit systeem vloeit er heel wat geld naar de Belgische filmindustrie. Zo wordt het gros van onze Belgische films en televisieseries gefinancierd via het Tax Shelter-mechanisme. U als investeerder kan hier rechtstreeks aan deelnemen en investeren in een (animatie)film, documentaire, televisieserie, …naar keuze.

Sinds 1 januari 2015 werd de Tax Shelter-wetgeving grondig hervormd met als gevolg dat alles voortaan veel eenvoudiger verloopt dan voorheen.

Zo werd het oude complexe systeem - bestaande uit een deel lening en een deel filmrechten - vervangen door een éénmalige betaling die nooit wordt terugbetaald aan de investeerder.

Een lucratieve investering

Ondanks het feit dat de initiële storting aan de Tax Shelter-maatschappij niet wordt terugbetaald, behaalt uw vennootschap toch een mooi rendement hetwelk op de volgende wijze tot stand komt:

  • fiscale vrijstelling van 310% op het geïnvesteerde bedrag dewelke een belastingbesparing oplevert aan het toepasselijke tarief in de vennootschapsbelasting

  • een bijkomende vergoeding - waarvan de maximumrente gelijk is aan het gemiddelde van de EURIBOR-rente op 12 maanden van de laatste dag van elke maand van de 6 maanden die voorafgaan aan de betaling, verhoogd met 450 basispunten - voor de periode verstreken tussen datum van betaling en het ogenblik waarop het vereiste Tax Shelter-attest (zie hierna) wordt afgeleverd, maar met een maximum van 18 maanden.

Door in Tax Shelter te investeren, verkrijgt uw vennootschap een fiscale vrijstelling van 310% van haar belastbaar gereserveerde winst. Deze vrijstelling is beperkt tot:

  • enerzijds 50% van de belastbare gereserveerde winst van het boekjaar

  • en anderzijds tot een bedrag van €750.000,00

Concreet betekent dit dat uw vennootschap maximaal
€ 241.935,00 kan investeren in Tax Shelter. Een minimaal te investeren bedrag wordt bij wet niet opgelegd, maar de meeste aanbieders van Tax Shelter voorzien een minimumbedrag van €10.000,00.

Waar zitten de valkuilen?

Dergelijke lucratieve opbrengsten doen vermoeden dat er risico’s aan de investering zijn verbonden. Dat is zoals met elke investering het geval en spijtig genoeg kan dus niet gegarandeerd worden dat een investering in Tax Shelter volledig risicoloos verloopt. Het grootste risico schuilt in het feit dat het Tax Shelter-mechanisme uit twee fases bestaat:

  • In een eerste fase wordt een voorlopige fiscale vrijstelling toegekend aan de investeerder op basis van de raamovereenkomst en de daarop volgende storting van de fondsen.

  • In de volgende fase wordt de voorlopige fiscale vrijstelling slechts definitief op voorwaarde dat alle wettelijke voorwaarden tijdig worden vervuld.

Zo wordt de definitieve vrijstelling gekoppeld aan een attest dat door de FOD Financiën dient te worden afgeleverd.

Indien uit dit attest blijkt dat er een neerwaartse correctie dient te gebeuren van de voorlopige vrijstelling, dan betekent dit dat een deel of het geheel van de voorlopige vrijstelling alsnog aan de vennootschapsbelasting zal worden onderworpen wat als gevolg heeft dat het rendement nihil of zelfs negatief wordt.

Om die redenen raden wij onze cliënten aan om enkel in zee te gaan met de grotere spelers op de Tax Shelter-markt. Deze stellen immers alles in het werk opdat het fiscale eindattest zonder neerwaartse correctie zal worden bekomen opdat de voorlopige vrijstelling volledig kan worden behouden.

We kunnen niet anders dan besluiten dat een investering in Tax Shelter het overwegen waard is voor elke vennootschap die voldoende winst realiseert. In de praktijk is een dergelijke investering interessant vanaf een winst vóór belastingen van +/- 75.000 €. Tax Shelter biedt bovendien een interessant alternatief voor voorafbetalingen de vorm van een mooi rendement!

Maar misschien kan u uw centen nóg beter laten renderen: door korting contant bij leveranciers te bedingen, of door extra projecten met dat geld op te starten die dan een hoog ondernemingsrendement opleveren. Dan kan u uiteraard Tax Shelter aan u laten voorbij gaan. In het andere geval is het doodjammer om deze trein te laten passeren … 

 

                                                                                                                                                               Auteur: Bart Vermoesen