Vorige pagina


Hou uw werknemers fit en geef hen als (nieuwjaars)geschenk een sportcheque of fitnessabonnement

16/01/2017

Bij het omruilen van oud naar nieuw op 31 december worden er heel wat goede voornemens gemaakt. Meer sporten is daarbij een van de meest gehoorde klassiekers. De eerste stap naar het fitnesscentrum zetten is alvast een goede start. De tijd vinden om de gewenste lichaamsvorm(en) te behouden of te verkrijgen is als werknemer of bedrijfsleider niet altijd even gemakkelijk in deze drukke tijden. Nochtans kan niemand ontkennen dat zonder geestelijk en lichamelijk evenwicht uzelf noch uw werknemers optimaal kunnen presteren op de werkvloer. Als werkgever heeft u echter de kans om aan dat broze evenwicht uw steentje bij te dragen . . .

Bevrijdt lichaam en geest
Als werkgever kan u tot € 100,00 per persoon en per jaar bijdragen op een voordelige fiscaal- en sociaalrechtelijke manier door aan uw personeel (en uzelf) een sportcheque cadeau te doen. Geen nood indien uw werknemers niet van de sportiefste zijn; cultuurcheques genieten van identiek dezelfde regeling.

De begunstigde werknemer kan deze cheques gebruiken om abonnementen te kopen, lidgelden te betalen, sportterreinen te huren, de toegang te betalen tot het zwembad, musea te bezoeken, . . . Met die € 100,00 zal u wellicht niet heel ver komen, maar het is alvast een mooi begin.


Een gunstig sociaal en fiscaal karakter
Opdat uw werknemers (en/of uzelf als bedrijfsleider) van een volledige vrijstelling van sociale lasten en personenbelasting kunnen genieten, dienen onderstaande voorwaarden cumulatief te worden nageleefd:


• de sport- of cultuurcheques mogen niet worden toegekend ter vervanging of ter omzetting van loon, premies, voordelen in natura of van enig ander voordeel;
• de toekenning moet voorzien zijn in een collectieve arbeidsovereenkomst op sectorieel of op ondernemingsvlak of in een geschreven individuele arbeidsovereenkomst wanneer het afsluiten van een collectieve arbeidsovereenkomst niet mogelijk is;
• de cheques moeten aan het geheel van de werknemers (en/of bedrijfsleiders) of aan een bepaalde categorie van werknemers worden toegekend;
• de cheques worden op naam van de werknemer of bedrijfsleider afgeleverd;
• op de cheques staat duidelijk vermeld dat ze maximaal 15 maanden geldig zijn;
• het totaalbedrag van de cheques mag niet hoger zijn dan € 100,00 per werknemer of bedrijfsleider op jaarbasis;
• de cheques mogen niet inwisselbaar zijn in geld.


Indien de cheques aan bovenvermelde voorwaarden voldoen, dan worden deze als een vrijgesteld sociaal voordeel aangemerkt in hoofde van de werknemer of bedrijfsleider. Dit betekent dat zij er in persoonlijke naam niet op worden belast. De consequentie hiervan is dat de sport- of cultuurcheques in hoofde van de werkgever niet aftrekbaar zijn.

Cumuleerbaar met geschenkcheques
Wellicht bent u op de hoogte dat geschenken aan uzelf als bedrijfsleider of uw personeel vrijgesteld zijn van
belastingen en sociale lasten indien het jaarlijks toegekende bedrag maximaal € 35,00 bedraagt per personeelslid
en de toekenning ervan gebeurt ter gelegenheid van Sinterklaas, verjaardag, Kerstmis, . . . Die € 35,00 mag nog
verder worden verhoogd met € 35,00 per kind ten laste van de begunstigde in kwestie. Ook geschenken onder
de vorm van een cheque of betaalbon komen hiervoor in aanmerking. Interessant om weten is dat dergelijke
geschenken bovendien fiscaal aftrekbaar zijn.


Goed nieuws is dat de toekenning van cultuur- of sportcheques cumuleerbaar is met geschenkcheques voor
dezelfde werknemer/bedrijfsleider in hetzelfde jaar. Opgelet echter: cultuur- en sportcheques die beantwoorden
aan bovenstaande voorwaarden kunnen niet meer worden toegekend in de vorm van een geschenkcheque. Een
strikt onderscheid maken is dus belangrijk aangezien cultuur- en sportcheques “pur-sang” niet aftrekbaar zijn bij
de werkgever. Een geschenkcheque daarentegen is wel aftrekbaar indien aan alle voorwaarden werd voldaan.


Voorbeeld
Vennootschap ANGEL CAPITAL heeft 5 werknemers in dienst. Zaakvoerder
Filip wenst dat zijn personeel fit en goedgezind op de werkvloer rondhuppelt
en is bereid een deel van hun fitnessabonnement te sponsoren. Hij besluit
om zichzelf en alle werknemers ter gelegenheid van Kerstmis daartoe
een sportcheque cadeau te doen ten bedrage van € 100,00. Met deze
sportcheque kunnen ze dan een deel van het abonnement betalen. Als
kerstgeschenk ontvangt elke werknemer bovendien een geschenkcheque
van € 35,00.


Indien aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan, dan zijn in hoofde van
Filip (als bedrijfsleider) en elk van zijn werknemers de ontvangen sporten
geschenkcheque niet belastbaar. ANGEL CAPITAL zal de aankoop van
de sportcheques fiscaal niet in aftrek kunnen brengen van haar winst.
De geschenkcheques van € 35,00 zijn echter wel fiscaal aftrekbaar bij de
vennootschap in kwestie.


Bijdrage in fitnessabonnement
Op basis van bovenstaand voorbeeld is het dus perfect mogelijk om als werknemer de sportcheque te gebruiken
om er een deel van uw fitnessabonnement mee te betalen. Maar wat indien u als werkgever nu eens dat
abonnement voor uw werknemers volledig zou financieren? Ook dat is mogelijk, maar opgelet hiermee. Indien
u aan alle werknemers die mogelijkheid verschaft, is er in eerste instantie geen vuiltje aan de lucht. Deze
gunstmaatregel wordt in dat geval bij hen beschouwd als een vrijgesteld sociaal voordeel wat dus betekent dat
u als werkgever de betaalde lidgelden van het fitnesscentrum fiscaal niet in aftrek kan brengen als beroepskost.


Opdat er echter kan worden gesproken van een “sociaal” voordeel dient het daarbij wel om geringe voordelen
te gaan met een uitgesproken sociaal karakter. Wat onder “gering” moet worden verstaan, wordt nergens
wettelijk vastgesteld. Een gewoon basispakket in de fitness zou in principe dus voor geen problemen mogen
zorgen. Opteert u echter voor de luxeversie met sauna, zonnebank, . . . dan zou dit weleens als een voordeel
in natura alle aard kunnen worden beschouwd in hoofde van uw werknemers. Dit betekent dan wel dat het
fitnessabonnement bij u als werkgever volledig aftrekbaar wordt maar dat uw personeel er dus zal worden op
belast. Of al uw werknemers dan op de werkvloer nog goed gezind zullen rondlopen, is nog maar de vraag . . .


Auteur: Bart Vermoesen