Vorige pagina


Van octrooiaftrek naar innovatieaftrek

9/12/2016

Van octrooiaftrek naar innovatieaftrek

Octrooiaftrek

Octrooiaftrek werd een tiental jaar geleden in België ingevoerd om de investeringen in innovatie aan te moedigen via een fiscale aftrek door 80% van de bruto-inkomsten uit octrooien in mindering te brengen van de winst van het belastbare tijdperk waardoor het effectieve belastingtarief op octrooi-inkomsten slechts 6,80% bedraagt.

De huidige octrooiaftrek wordt vervangen door een nieuw stelsel. De aanpassing van de octrooiaftrek komt er onder druk van de OESO om belastingontduiking tegen te gaan door het kunstmatig verschuiven van winsten naar laag belaste landen. Daarom zouden enkel nog bedrijven die de octrooikosten dragen (lees intellectuele eigendom die lokaal ontwikkeld is) in aanmerking komen voor dat fiscaal gunstregime.

Om bedrijven niet voor voldongen feiten te stellen, wordt voorzien in een overgangsregeling. Ondernemingen die reeds gebruik maken van het huidige stelsel van octrooiaftrek voor octrooien en licenties aangevraagd vóór 1/7/2016 zullen hier nog gedurende 5 jaar gebruik van kunnen maken.

Innovatieaftrek

Aangezien innovatie de motor van onze economie vormt, heeft onze regering de wijze beslissing genomen om een nieuw stelsel te voorzien dat nog ruimer wordt dan de bestaande octrooiaftrek en binnen de grenzen van de OESO-richtlijn innovatie stimuleert.

Het zou ook voor KMO’s een interessante optie kunnen worden. Vicepremier Decroo stelde terecht vast dat heel wat Belgische KMO’s vandaag reeds aan innovatie doen zonder zich ervan bewust te zijn. Hij verwoordde het als volgt: “Wanneer zij nieuwe software schrijven om hun productieprocessen te verbeteren, leidt dit tot belangrijke besparingen en performantere systemen. Deze KMO’s genereren dus inkomsten uit hun investeringen in innovatieve software. Omdat de knowhow voor hen te belangrijk is, commercialiseren zij vaak de software niet (door er een licentie of patent op te nemen). De nieuwe fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten zal ook deze belangrijke investeringen in innovatie stimuleren.”

De innovatieaftrek zou ook van toepassing zijn op kwekersrechten en auteursrechtelijk beschermde software. Het percentage van de belastingvermindering zou verhoogd worden van 80% bruto-inkomsten tot 85% van de netto-inkomsten. Ingevolge de vereisten van de OESO met betrekking tot de lokale ontwikkeling zal de basis voor de aftrek echter een complexe berekening vergen (aan de hand van een “ratio”).  Ook zou men niet langer moeten wachten tot het verkrijgen van het octrooi maar zou de aanvraag reeds volstaan voor de toepassing van het stelsel. Het niet verkrijgen van het octrooi zou uiteraard leiden tot de terugbetaling van het reeds genoten voordeel.  Het blijft wachten op definitieve wetteksten maar voorlopig kan met enthousiasme uitgekeken worden naar het nieuwe stelsel. We houden u verder op de hoogte van de concrete uitwerking en mogelijke opportuniteiten.

Voor meer info: www.innovatieaftrek.be

Auteur: Steven Boone