Vorige pagina


Pop-up store gepland? Binnenkort nieuw huurregime voor handelshuur van korte duur

8/09/2016

Pop-up store gepland? Binnenkort nieuw huurregime voor handelshuur van korte duur

Eind deze maand wordt een nieuw huurregime voor handelshuur van korte duur geïntroduceerd. De reden voor dit nieuwe huurregime? Een wettelijk kader en rechtszekerheid bieden die tegemoet komen aan de steeds populairdere praktijk van pop-up stores.

Vroegere huurregime voor pop-up stores?

In principe valt de huur van een handelspand voor kleinhandel onder de stringente handelshuurwetgeving die in een lange termijn voorziet (9 jaar en verlengbaar). Willen partijen een pop-up store opzetten voor enkele maanden, dan werd dit tot nog toe opgelost via een bezetting ter bede (zonder vaste termijn) of een gemeenrechtelijke huur (voor beperkte duur). Met het nieuwe decreet wenst de wetgever een einde te maken aan de onzekerheid van deze constructies en de eigenaars ervan te verzekeren dat deze overeenkomsten niet geherkwalificeerd kunnen worden in een handelshuur.

Nieuwe huurregime

Nieuwe huurcontracten voor handelspanden met een termijn van minder dan één jaar zullen onder het afzonderlijke huurregime vallen. Zodra de termijn van één jaar bereikt wordt, zelfs bij opeenvolgende overeenkomsten, zal de overeenkomst toch onder de handelshuur vallen en worden partijen opnieuw geconfronteerd met de strenge bepalingen van de handelshuurwet.

De huurcontracten zullen automatisch beëindigd worden bij het verstrijken van de duur, zonder dat deze opgezegd moeten worden en zonder recht op hernieuwing vanwege de huurder. Stilzwijgende of mondelinge verlengingen zijn niet toegestaan.

De huurder zal het recht hebben om de huur te beëindigen mits het naleven van een opzegtermijn van één maand. In onderling akkoord kunnen huurder en verhuurder de huurovereenkomst steeds beëindigen. De huurder zal daarbij nooit recht hebben op een uitzettingsvergoeding, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

De belastingen op het handelspand zullen geacht worden vervat te zijn in de huurprijs. Partijen kunnen hiervan echter afwijken in het contract.

De huurder zal het recht hebben om verbouwingen uit te voeren die het pand dienstig maken voor zijn onderneming en waarvan de kosten één jaar huur niet overschrijden mits dit voorafgaand te melden aan de verhuurder en mits het de veiligheid, de staat en de esthetische waarde van het gebouw niet aantast.

De verhuurder zal kunnen eisen dat de uitgevoerde verbouwingen worden verwijderd bij het vertrek van de huurder of hij zal ervoor kunnen opteren om deze te behouden zonder vergoeding, opnieuw tenzij partijen anders zijn overeengekomen.

Kortom

Een welgekomen versoepeling van de strenge handelshuurwet die de eigenaars van een handelspand gerust moet stellen dat zij zonder risico’s hun pand tijdelijk kunnen verhuren aan de uitbaters van een pop-up store.

 
 


                                                                                                                                                                            Auteur: Steven Boone