Vorige pagina


kilometerheffing

25/03/2016

De kilometerheffing: vaker van toepassing dan u zou denken

 

De nieuwe kilometerheffing heeft de voorbije jaren een hobbelige weg afgelegd en bleef allerminst onbesproken. Maar vanaf 1 april is er spijtig geen ontkomen meer aan voor wie met een vrachtwagen of een gelijkaardig vervoermiddel onze Belgische wegen wenst te doorkruisen. De heffing is zelfs mogelijks voor u van toepassing omdat het toepassingsgebied ruimer is dan algemeen wordt gedacht …

 

Wat is die kilometerheffing nu precies?

 

Vanaf 1 april 2016 treedt de kilometerheffing in werking waardoor voor binnen- en buitenlands vrachtvervoer op de belangrijkste verkeersaders in België een heffing zal zijn verschuldigd. Het tarief van de heffing wordt afhankelijk gesteld van de emissie-uitstoot en het maximaal toegestane totaalgewicht van het vervoermiddel in kwestie. De heffing zal worden berekend aan de hand van een On Board Unit dewelke aan de voorruit van het voertuig moet worden geplaatst. Dit apparaat registreert dan via GPS-technologie het aantal gereden kilometers.

 

Op wie is ze van toepassing?

 

Momenteel zal deze heffing alleen betrekking hebben op voertuigen - al dan niet uitsluitend bedoeld of gebruikt voor goederenvervoer - met een maximaal toegelaten massa (MTM) van meer dan 3,5 ton. Voertuigen met een lagere toegelaten massa, vervoermiddelen voor personen en personenwagens ontspringen nu (voorlopig?) nog de dans.

 

Belangrijk om te vermelden is dat de heffing zeker niet alleen van toepassing is voor Belgische en buitenlandse transportmaatschappijen. Ze is eveneens verschuldigd indien u of uw onderneming een totaal andere (hoofd)activiteit uitoefent dan vervoer van goederen en bijvoorbeeld - regelmatig of sporadisch - gebruikt maakt van:

 • een vrachtwagen voor het vervoer van afbraakmateriaal, grond, zand, …
 • een vrachtwagen voor het vervoer van paarden, levend of geslacht vee, …
 • een vrachtwagen voor vervoer van werfmachines, installatie van ramen, …
 • een takelwagen

Anderzijds is de heffing NIET van toepassing op de volgende vervoermiddelen:

 • bestelwagens met een MTM tot 3,5 ton
 • bestelwagens met aanhangwagen
 • autobussen en autocars (zelfs met aanhangwagen voor bagage)
 • werktuigmachines in zoverre ze geen goederen vervoeren:
  • mobiele kranen
  • hoogtewerkers
  • bulldozers
  • graafmachines
 • vrachtwagens van defensie, brandweer, …
 • landbouw-, tuinbouw- en bosbouwvoertuigen die uitsluitend worden gebruikt voor landbouw-, tuinbouw-, visteelt- en bosbouwwerkzaamheden
 • mobilhomes

Voor sommige voertuigen (zoals landbouwvoertuigen) moet effectief een vrijstelling worden aangevraagd bij het Gewest waar het voertuig is ingeschreven.

Verlies dus zeker niet uit het oog om tijdig de nodige formulieren daarvoor in te vullen.

 

 

 

Belastbare wegen

 

De kilometerheffing is in Vlaanderen en Wallonië verschuldigd op autosnelwegen, autosnelwegringen en gewestwegen. Het is belangrijk om aan te merken dat het Vlaamse Gewest de havengebieden in Antwerpen, Gent, Oostende en Zeebrugge heeft vrijgesteld alsook de geconcedeerde wegen, zoals bijvoorbeeld de Liefkenshoektunnel (aangezien daar reeds tol wordt betaald).

 

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen niet alleen de snelwegen en gewestwegen onder de heffing maar ook de binnenstad.

 

Een overzicht van alle “tolwegen”  voor de drie gewesten is beschikbaar via www.viaspass.be/downloads. Handig indien u wenst in te schatten wat de impact van die heffing voor u nu werkelijk betekent.

 

Wie precies zal deze heffing betalen?

 

De heffingsplichtige is de persoon op wiens naam het kenteken van het voertuig, in België of het buitenland, is ingeschreven.

Bij huur of leasing van het voertuig kan worden geopteerd om de gebruiker van het voertuig aan te wijzen als heffingsplichtige indien de inschrijving van het voertuig op naam van de verhuurder of de leasingmaatschappij is gebeurd.

 

Die heffing zal u een aardige duit kosten

 

De kilometerheffing wordt dus berekend aan de hand van het aantal afgelegde kilometers, het gewicht en de milieu-uitstoot van het voertuig, waardoor deze heffing meteen ook een groen karakter krijgt.

De Gewesten hebben de mogelijkheid om tariefzones in te stellen waarbij het tarief afhankelijk is van de tijd (dag/nacht, spitsuur,…) of de aard van de weg. Momenteel zal enkel het Brussels Hoofdstedelijk gewest voor de binnenstad van deze mogelijkheid gebruik maken.

 

Het tarief van de heffing varieert tussen 7,40 cent en 20 cent per afgelegde kilometer.

Licht vervuilende kleine vrachtwagens met MTM tussen 3,5 en 12 ton betalen het minimumtarief. De zwaarst vervuilende kleine vrachtwagens betalen het dubbele tarief van 14,60 cent.

Zware vrachtwagens (MTM groter dan 32 ton) betalen 12,80 cent wanneer zij weinig vervuilen. Voor zwaar vervuilende vrachtwagens loopt de heffing op tot maar liefst 20 cent per kilometer!

 

Via de website www.tollcalculator.satellic.be kan u snel simuleren hoeveel een bepaalde rit u zal kosten.

 

De toekomst zal uitwijzen welke gevolgen deze maatregel zal hebben voor de transportsector en de economie in het algemeen. Gezien de Belgische transportsector het water nu reeds aan de lippen staat, zou dit voor bepaalde transportmaatschappijen wel eens de genadeslag kunnen zijn. Vast staat dat deze heffing zal zorgen voor een stijging van de kosten voor het vervoer van goederen over de weg. En dan spreken we nog niet van de extra administratieve lasten die hiermee gepaard gaan. In alle geval: de uiteindelijke consument, wij dus met zijn allen, zal het kind van de rekening zijn …

 

Anderzijds zullen nu ook de buitenlandse transporteurs bijdragen aan het onderhoud van het Belgische wegennet, een belangrijke frustratie in een land als België dat als kruispunt van Europa overspoeld wordt door buitenlands vrachtverkeer.

 

Auteurs:  Nicolaas Levrau en Bart Vermoesen