Vorige pagina


Hou uw privé- en beroepsuitgaven strikt gescheiden

4/03/2016

Hou uw privé- en beroepsuitgaven strikt gescheiden

In de praktijk merken we af en toe dat aandeelhouders-bedrijfsleiders van de vennootschap hun privé- en beroepsrekeningen kriskras door elkaar gebruiken om hun betalingen te verrichten. Vooral in kleinere vennootschappen is dit wel eens het geval. Ook worden soms bepaalde goederen – die eerder in de privésfeer thuishoren – aangekocht op naam van de vennootschap. Het gevolg hiervan is dat er heel wat van deze aankopen of betalingen op de zogenaamde “rekening courant” (R/C) van de zaakvoerder of bestuurder worden geboekt. Maar dat kan echter soms onaangename gevolgen met zich meebrengen …

De fiscus krijgt zicht op uw uitgavenpatroon

Door uw privé-uitgaven te boeken op uw R/C, gunt u de fiscus een blik op uw uitgavenpatroon. En dat zou wel eens nare gevolgen kunnen hebben. Vooral indien u privé grote uitgaven zou doen (bvb. verbouwingswerken aan uw woning, aankoop juwelen, snoepreisjes naar idyllische oorden, …) en u deze uitgaven niet onmiddellijk kan verantwoorden met door u aangegeven inkomsten van dat jaar.

Behoudens tegenbewijs mag de raming van uw belastbare grondslag in de personenbelasting immers worden bepaald volgens tekenen en indiciën waaruit een hogere graad van gegoedheid blijkt dan uit de aangegeven inkomsten.

De fiscus vermoedt m.a.w. in dat geval dat u uw uitgaven heeft gefinancierd met niet aangegeven inkomsten. Dat vermoeden kan u echter altijd weerleggen door bijvoorbeeld de afname van uw spaarrekening in dezelfde mate, een lening die u privé zou hebben afgesloten, een schenking die u heeft ontvangen van uw ouders of een suikertante, een opname van uw R/C in een andere vennootschap, …

Een groot discussiepunt bij een indiciaire afrekening is vaak de raming van de kosten van levensonderhoud. Op basis van uw privé-uitgavenpatroon op uw R/C geeft u de fiscus mogelijks de pap in de mond om uw kosten van levensonderhoud vrij hoog in te schatten.

Beter voorkomen dan genezen is hier de boodschap. Hoe minder de fiscus over u privé weet, hoe beter voor u.

De vennootschap wordt eigenaar van deze goederen

Indien de aangekochte privégoederen op naam van de vennootschap worden gefactureerd, heeft dit tot gevolg dat de vennootschap hiervan de juridische eigenaar wordt. Het feit dat deze worden geboekt op de R/C van de betrokken bedrijfsleider doet eigenlijk niet ter zake.

            Voorbeeld

De zaakvoerder van ANGEL CAPITAL BVBA wenst privé een nieuwe salon aan te kopen. Zijn kersverse echtgenote heeft nogal een dure smaak en samen beslissen ze om de salon van hun dromen aan te kopen voor een totale prijs van € 10.000,00. Aangezien beide tortelduifjes na hun huwelijksreis wat krap bij kas zitten, besluiten ze om het meubelstuk te laten factureren op naam van de vennootschap.

Een paar maanden later is het mooie liedje uit en wenst de zaakvoerder te scheiden. Bij de verdeling van hun privégoederen claimt mevrouw dat de salon aan haar dient te worden toebedeeld.

Doordat de vennootschap juridische eigenaar is van het meubel en deze bijgevolg niet behoort tot het privépatrimonium, heeft de echtgenote geen recht op een deel (van de prijs) van de salon.

In deze context kan de aankoop van privégoederen door de vennootschap dus zowel in positieve als in negatieve zin werken.

Misbruik van vennootschapsgoederen

Het bestuursorgaan van de vennootschap kan strafrechtelijk worden veroordeeld wanneer zij gelden of goederen van hun onderneming aanwenden voor persoonlijk gebruik.

De aandeelhouders, schuldeisers en het personeel kunnen een klacht neerleggen bij het gerecht indien zij merken dat er misbruik is.

Volledigheidshalve merken we op dat het om betekenisvolle misbruiken moet gaan. Privé telefoneren met de smartphone van uw vennootschap vormt dus niet onmiddellijk een probleem. Een auto aankopen op naam van de vennootschap waarmee de maîtresse van de zaakvoerder rijdt, kan dat wel zijn indien de dame in kwestie geen beroepsband heeft met de vennootschap.

Het is aan de rechter om te oordelen of het feit een betekenisvolle schade toebrengt aan het vermogen van de onderneming. Het nadeel dat aan de vennootschap wordt berokkend, moet bovendien ook nadelig zijn voor de aandeelhouders en de schuldeisers.

De veroordeelde bestuurder of zaakvoerder riskeert een boete van € 100,00 tot € 500.000,00 (te vermenigvuldigen met 6) en ontzet te worden uit zijn of haar functie.

Een R/C met debetsaldo kan u veel geld kosten

Door veel privé-uitgaven te betalen via de vennootschap, zal het debetsaldo van de R/C fors toenemen (of het creditsaldo fors afnemen indien de vennootschap nog geld aan u is verschuldigd). Indien de R/C op het einde van het boekjaar gemiddeld een debetsaldo vertoont, dient er hierop volgens de fiscale wetgeving rente te worden aangerekend. Het resultaat van deze berekening kan:

  • ofwel worden belast in hoofde van de bedrijfsleider als een voordeel alle aard
  • ofwel worden belast bij de vennootschap door een boeking van de rente op de R/C

Voor aanslagjaar 2016 bedraagt het rentepercentage 8,16%. Een vrij dure vorm van lenen dus …

Nefaste impact ten aanzien van banken en/of schuldeisers van de vennootschap

Bij het aanvragen van een financiering zal de kredietinstelling meestal ook een gedetailleerde balans van de vennootschap willen analyseren. Indien hierop een R/C met een hoog debetsaldo prijkt (u persoonlijk bent dan geld verschuldigd aan uw vennootschap), zal dit wellicht de wenkbrauwen doen fronsen van de bankier in kwestie.

De bank zal de R/C in mindering brengen van het eigen vermogen – verder verhoogd met de fiscale kostprijs om deze te vereffenen – en bij haar beoordeling slechts rekening houden met het verschil.

Het gevolg kan bestaan in een hogere aangerekende interestvoet of het moeten stellen van bijkomende waarborgen door de vennootschap en/of u persoonlijk. De debetstand geeft immers aan dat het vermogen van de vennootschap wordt gebruikt om uw privénoden te financieren in plaats van de bedrijfsactiviteiten.

Opletten indien leveranciersfacturen worden voorgeschoten

In de praktijk gebeurt het wel eens dat u als bedrijfsleider een factuur van een bepaalde leverancier “voorschiet” voor uw vennootschap. De ontvangen factuur wordt nadien in de boekhouding van de vennootschap afgeboekt op de (creditzijde van de) R/C.

Bij een belastingcontrole moet echter kunnen worden aangetoond dat die creditering effectief betrekking heeft op kosten die u persoonlijk voor uw vennootschap werkelijk heeft betaald. Zoniet kan de fiscus die boekingen als een bezoldiging beschouwen. De betaling van die bedragen aantonen is niet altijd even gemakkelijk in de praktijk. Zeggen dat bepaalde facturen cash zijn betaald is een mogelijkheid en zal vlot worden aanvaard indien u een kwitantie kunt voorleggen of indien dit door de leverancier duidelijk werd aangegeven op de factuur. Maar of u uw controleur zal kunnen overtuigen dat u een factuur van een paar duizend euro cash heeft betaald is een ander paar mouwen … In de praktijk is dat immers niet gebruikelijk.

Het risico dat u hier loopt is dat de fiscus dergelijke afboeking als een belastbare bezoldiging zal beschouwen.

Het beste advies dat we u in deze materie kunnen geven is om uw uitgaven van uw vennootschap zo veel mogelijk met de bank- of kredietkaart van uw vennootschap te betalen en vice versa voor uw privé-uitgaven.

Bovendien zal uw dossierbeheerder bij Warfid daar op de koop toe ontzettend blij mee zijn en u ook hieromtrent minder lastig moeten vallen met vervelende vragen over ontbrekende bewijsstukken of met de vraag of bepaalde openstaande facturen met de privérekening of cash werden betaald.

Auteur: Bart Vermoesen en Steven Boone