Vorige pagina


Maak optimaal gebruik van de verhoogde investeringsaftrek

2/02/2016

Maak optimaal gebruik van de verhoogde investeringsaftrek

In het kader van de tax shift voorziet onze regering in een verhoging van de investeringsaftrek voor eenmanszaken en kleine vennootschappen van 3,50% of 4% tot 8%. Nieuw is de investeringsaftrek van 13,50% voor wie “digitale” investeringen verricht. Bepaalde investeringen geven zelfs recht op een aftrek van 20,50%.

Wie van plan is om de komende jaren te investeren in bepaalde activa, krijgt van de overheid alvast een duwtje in de rug …

Terug van onder het stof

Sinds de invoering van de aftrek voor risicokapitaal is de “gewone” investeringsaftrek voor vennootschappen wat in de vergeethoek geraakt. De voornaamste oorzaak daarvan was dat de gewone investeringsaftrek op 0% werd gezet om zo de budgettaire impact van de aftrek voor risicokapitaal wat in te perken.

De voorbije jaren daalde het tarief - mede door de dalende rentevoeten op de kredietmarkt - van de aftrek voor risicokapitaal echter gestaag. Voor aanslagjaar 2017 bedraagt het verhoogd tarief nog amper 1,631% voor kleine vennootschappen. Met de invoering van het verhoogde tarief van 8% investeringsaftrek voor nieuwe investeringen vanaf 1 januari 2016, loont het de moeite om de voornaamste principes van deze belastingaftrek  van onder het stof te halen. Zeker omdat de investeringsaftrek van 8% niet combineerbaar is met de aftrek voor risicokapitaal.

 

Basisprincipes

De investeringsaftrek is een fiscale aftrek die leidt tot de vermindering van het belastbaar inkomen en aldus leidt tot een lagere belastingdruk.

Om recht te hebben op de (gewone en verhoogde) investeringsaftrek, moet uw vennootschap investeren in:

 • materiële of immateriële activa;
 • die tijdens het boekjaar;
 • in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand zijn gebracht;
 • en in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de beroepswerkzaamheid.

Om misbruiken te voorkomen worden de volgende activa uitgesloten van de aftrek:

 • activa die niet uitsluitend worden gebruikt voor beroepsdoeleinden (bijvoorbeeld privéwoning);
 • activa die geen rechtstreeks verband houden met de bestaande of geplande economische werkzaamheid;
 • activa waarvan het recht van gebruik op basis van een leasing-, erfpacht-, opstal-, of gelijkaardige overeenkomst aan een derde worden overgedragen;
 • activa waarvan het recht van gebruik op een andere wijze dan leasing, erfpacht, … (bijvoorbeeld via een huurovereenkomst) aan een derde wordt verleend tenzij de activa bij deze laatste recht zouden geven op de investeringsaftrek indien hij of zij ze op zijn/haar beurt zou aanschaffen en op voorwaarde dat hij/zij het recht van gebruik op zijn/haar beurt niet overdraagt aan een derde;
 • activa die niet afschrijfbaar zijn of worden afgeschreven over een termijn van minder dan 3 belastbare tijdperken;
 • personenauto’s;
 • bij de aankoopprijs bijkomende kosten tenzij deze worden afgeschreven volgens hetzelfde ritme met de activa waarop zij betrekking hebben.

Tarieven verhoogde investeringsaftrek

Naast de gewone en verhoogde investeringsaftrek, dient er soms nog een keuze te worden gemaakt of u deze eenmalig of gespreid in de tijd wenst te benutten.

De eenmalige investeringsaftrek wordt berekend d.m.v. een percentage op de aanschaffings- of beleggingswaarde. De gespreide investeringsaftrek wordt berekend op basis van de jaarlijkse afschrijvingen van het actiefbestanddeel in kwestie. Voor bepaalde activa is de keuze voor gespreide investeringsaftrek echter uitgesloten.

 

 

Om bij de kern van de zaak te blijven, lijkt het ons beter om een overzicht te geven van de voornaamste tarieven die van toepassing zijn voor vennootschappen:

 

Aanslagjaar 2016

Aanslagjaar 2017

EENMALIGE INVESTERINGSAFTREK

 

 

   Energiebesparende investeringen

13,50 %

13,50 %

   Milieuvriendelijke investeringen in O&O

13,50 %

13,50 %

   Octrooien

13,50 %

13,50 %

   Beveiliging beroepslokalen en bedrijfsvoertuigen

20,50 %

20,50 %

   Rookafzuig-, en verluchtingssystemen in Horeca

13,50 %

13,50 %

   Beveiliging informatie- en communicatietechnologie

n.v.t.

13,50 %

   Digitale betalings- en facturatiesystemen

n.v.t.

13,50 %

   Andere investeringen

0%/4%

8%

GESPREIDE INVESTERINGSAFTREK

 

 

   Milieuvriendelijke investeringen in O&O

20,50 %

20,50 %

 

 

Voor bepaalde investeringen gelden bijzondere voorschriften en dienen soms bijkomende attesten te worden aangevraagd.

Een interessante nieuweling is de investeringsaftrek inzake activa voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie alsook voor digitale betalings- en facturatiesystemen. We komen hier in een volgend nummer uitgebreid op terug aangezien de digitaliseringsgolf als een tsunami op ons afkomt en het gros van de ondernemingen mee op de trein zal moeten springen willen ze niet ten onder gaan.

Geen cumul met aftrek voor risicokapitaal

Indien de investerende Kmo-vennootschap opteert om gebruik te maken van de eenmalige investeringsaftrek van 8%, dan kan zij voor dat aanslagjaar geen aftrek voor risicokapitaal genieten. Het is dus belangrijk om te berekenen wat voor u het voordeligste is. Interessant om weten is dat u het ene jaar kan opteren voor de aftrek voor risicokapitaal en in een ander jaar - met veel investeringen - voor de investeringsaftrek van 8%. Eventueel kan u de investeringsaftrek combineren met de aanleg van een investeringsreserve en zo een extra deel van uw winst vrijstellen van vennootschapsbelasting.

                Voorbeeld

Vennootschap ANGEL CAPITAL heeft een eigen vermogen van € 100.000,00 en beslist op 5 februari 2016 om een nieuwe machine aan te kopen voor een bedrag van € 50.000,00. Aan alle voorwaarden om de investeringsaftrek te kunnen genieten, wordt voldaan.

De vennootschap heeft recht op één van onderstaande fiscale aftrekken:

 • aftrek voor risicokapitaal: € 100.000,00 x 1,631% = € 1.631,00
 • investeringsaftrek: € 50.000,00 x 8% = € 4.000,00

 

In dit geval wordt best geopteerd voor de investeringsaftrek aangezien hierdoor een hogere belastingbesparing wordt gerealiseerd.

 

Interessant om weten is dat de verhoogde investeringsaftrek wel combineerbaar is met de aftrek voor risicokapitaal.

 

Een investering in nieuwe activa kan u dus een mooie belastingbesparing opleveren. Hopelijk leidt de verhoging van de gewone investeringsaftrek naar 8% ertoe dat de komende jaren flink wordt geïnvesteerd in ons kleine Belgenlandje. Dit zou alvast iedereen op middellange termijn ten goede moeten komen.

 

Auteur: Bart Vermoesen