Vorige pagina


Fiscale optimalisatie echtscheiding door verlaging miserietaks

1/02/2015

Fiscale optimalisatie echtscheiding door verlaging miserietaks

Het aantal echtscheidingen ligt in januari 30 procent hoger dan de maand ervoor. Dit heeft wellicht niet zozeer te maken met foute nieuwjaarscadeaus, maar wel met fiscale motieven… Sinds 1 januari 2015 is het tarief van de zogenaamde miserietaks in Vlaanderen immers verlaagd.

 

Wie in België uit een juridische onverdeeldheid wil treden, is een verdelingsrecht verschuldigd. In het geval van scheidende koppels wordt dit recht ook wel ‘miserietaks’ genoemd. Concreet is dit verdelingsrecht in Vlaanderen verschuldigd op:

  • de gehele of gedeeltelijke verdelingen van in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen;

  • de afstanden onder bezwarende titel, onder mede-eigenaars, van onverdeelde delen van in het Vlaams Gewest gelegen onroerende goederen;

  • de omzetting van het erfrechtelijk vruchtgebruik van de langstlevende echtgeno(o)t(e) in volle eigendom.

Tot enkele jaren geleden bedroeg dit verdelingsrecht 1%. Sinds 1 augustus 2012 werd dit tarief verhoogd tot 2,5%. Gehuwden en wettelijk samenwonenden die uit onverdeeldheid traden, genoten wel van een vrijstelling op de eerste schrijf van € 50.000, verhoogd met € 20.000 per kind.

Vanaf 1 januari 2015 wordt die vrijstelling afgeschaft, maar wordt dit verdelingsrecht opnieuw verlaagd tot 1% in geval van verdeling of afstand bij echtscheiding of beëindiging van de wettelijke samenwoning.

 

Voorbeeld

Dieter en Joke huwden in 2007 en kochten in datzelfde jaar een woning van € 250.000. Ze brachten elk € 50.000 spaargeld in (waarmee het voorschot en de notariskosten werden betaald) en gingen samen een hypothecaire lening aan van € 170.000. Beide partners hebben een vergelijkbaar inkomen en lossen elke maand elk € 500 af.

 

In 2015 beslissen ze om te scheiden. Op dat moment werd al € 90.000 afgelost. Dieter beslist om in de woning te blijven wonen en wil Joke uitkopen.

 

Dieter zal voortaan alleen instaan voor de maandelijkse aflossing van € 1.000.

Daarenboven zal Dieter nog Joke voor haar deel moeten uitkopen. Stel dat de actuele waarde van de woning naar € 300.000 gestegen is. In dat geval wordt vaak de volgende formule gebruikt om Joke haar deel te bepalen: (actuele waarde woning – uitstaande ontleende kapitaal) / 2 = (€ 300.000 – € 80.000) / 2 = € 110.000.

 

Daarmee is de financiële kous nog niet af voor Dieter. Als hij alleen eigenaar wordt van de woning is hij de zogenaamde miserietaks van 1% verschuldigd op de volledige waarde van de woning en niet op slechts de helft ervan. Op een actuele waarde van € 300.000 levert dit een verdelingsrecht van € 3.000 op. Om dit alles te kunnen betalen is de kans is dus zeer reëel dat Dieter een bijkomende lening zal moeten aangaan.

Indien Dieter in 2014 gescheiden was en Joke wou uitkopen, was hij een verdelingsrecht van € 6.250 ((€ 300.000 – € 50.000) x 2,50%) vrijstelling verschuldigd geweest. Door de scheiding uit te stellen tot in 2015 is hij € 3.250 miserietaks minder verschuldigd.

 

Conclusie

Veel koppels die al van plan waren om te scheiden en waar één van de partners in de gezinswoning wil blijven wonen, hebben deze verlaging afgewacht vooraleer juridisch de stap te zetten. Doordat het verlaagde verdelingsrecht van 1% enkel in dergelijke gevallen van toepassing is,
zijn er vanaf 1 januari 2015 in Vlaanderen dus 2 tarieven mogelijk voor verdelingen.

                                                                                                                                                                   Auteur: Jeroen Vermeersch