Vorige pagina


De Vlaamse overheid voorziet in een rentetoelage bij hinder van openbare werken

9/10/2015

De Vlaamse overheid voorziet in een rentetoelage bij hinder van openbare werken

Wanneer er openbare werken plaatsvinden in uw straat, dan is het meestal geen sinecure om uw woning op een ordentelijke manier te bereiken. Het is nog erger indien de openbare werken plaatsvinden in de nabijheid van uw winkel, kantoor of praktijk. Vaak hebben de werken immers een negatieve weerslag op de omzet van uw zaak. Zeker indien deze enkele maanden blijven aanslepen. Daar komt nog bij dat tijdens de duur van de wegenwerken uw onderneming haar maandelijkse uitgaven financieel moet zien rond te krijgen. Denk daarbij vooral aan huur, personeel, verzekeringen, allerlei taksen en bijdragen, …. en de aflossing van kredieten. Voor wat deze laatste betreft: wist u dat u een rentetoelage bij hinder door openbare werken kan bekomen waardoor het financiële leed toch enigszins wordt gemilderd?

Wie kan van de gunstmaatregel genieten?

Enkel kleine of middelgrote ondernemingen komen in aanmerking voor de rentetoelage. De barema’s die worden gehanteerd zijn vrij ruim zodat het gros van de Vlaamse ondernemingen voor deze maatregel in aanmerking komen. Het maakt daarbij niet uit of u uw zelfstandige activiteit(en) uitoefent d.m.v. een eenmanszaak of een vennootschap. Belangrijk is wel dat de activiteiten worden uitgeoefend via minstens één exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest die wordt getroffen door de openbare werken. Ook moet de exploitatiezetel over een ruimte of ruimtes beschikken die onder normale omstandigheden toegankelijk zijn voor klanten en leveranciers.

Tot slot komen enkel ondernemingen actief in bepaalde sectoren in aanmerking voor de gunstmaatregel.

Welke die precies zijn, vindt u terug op de website van het Agentschap Ondernemen via volgende link: http://agentschapondernemen.be/artikel/wie-komt-aanmerking-0

Gezien de lengte van de lijst moet u ook hier al pech hebben om uit de boot te vallen.

Ruime interpretatie

De maatregel is voor u van toepassing indien de openbare werken worden uitgevoerd in de nabije omgeving van uw bedrijf waardoor voor klanten en leveranciers de toegang tot de aanwezige ruimtes wordt belemmerd of verhinderd. Daarbij wordt vereist dat de werken minstens een maand duren.

Interessant om weten is dat het begrip “hinder” vrij ruim wordt geïnterpreteerd. De werken hoeven niet noodzakelijk in uw straat plaats te vinden. Misschien zijn deze een aantal straten verder aan de gang, maar ondervindt u door bvb. de omleiding heel wat verkeershinder.
Vrij soepel naar kredietvorm

Om die moeilijke periode van tijdelijk inkomstenverlies iets gemakkelijker te kunnen door spartelen, komt de Vlaamse overheid tussenbeide in de interesten die een KMO verschuldigd is op:

bestaande kredieten vóór aanvang van de werken die werden afgesloten bij een financiële instelling
overbruggingskredieten die speciaal werden afgesloten om de behoefte aan bedrijfskapitaal te dekken gedurende de tijdspanne waarin de werken plaatsvinden.

Er worden verder een aantal voorwaarden gesteld m.b.t. de afgesloten kredieten. Maar algemeen gesteld is de Vlaamse overheid hier soepel in en het soort kredieten dat in aanmerking komt voor de rentetoelage  wordt vrij ruim bekeken. In de praktijk komen dus de meeste investeringskredieten, straight loans,  … in aanmerking. Zelfs de financiering van uw rollend materieel (personenwagens, vrachtwagens, …) komt geheel of voor een deel in aanmerking.

Vergoeding van 80% of 100%

De tussenkomst door de Vlaamse overheid bedraagt 80% van de rentelasten indien de openbare werken minder dan één jaar duren. Duren de werken langer, dan bedraagt de tussenkomst zelfs 100%.Uiteraard worden er grenzen gesteld aan de vergoeding, zoals:

  • jaarlijks steunpercentage tot maximaal 8% van het geleende bedrag
  • de subsidiabele hoofdsom per krediet mag niet meer dan € 500.000,00 bedragen
  • er wordt maar een toelage verstrekt à rato van het beroepsmatig gedeelte van het krediet
  • maximale tussenkomst van € 50.000,00.

Vanuit fiscaal oogpunt is de ontvangen rentetoelage volledig belastbaar. Eigenlijk niet meer dan logisch gezien de betaalde interesten eveneens in principe volledig aftrekbaar zijn.

Doe tijdig de aanvraag tot tussenkomst

Komt uw onderneming in aanmerking voor deze maatregel, dan dient u de rentetoelage aan te vragen binnen een termijn van zes maanden nadat de openbare werken zijn beëindigd.

Voor de aanvraag dient de nodige papierwinkel te worden doorlopen en moet er bepaalde financiële informatie worden overgemaakt aan het Agentschap Ondernemen. We raden u aan om u hier te laten begeleiden door uw dossierbeheerder bij Warfid aangezien er heel wat financiële gegevens moeten worden verstrekt aan die instantie en uw boekhouder of accountant in bepaalde gevallen zelfs een attest moet afleveren.

We kunnen niet anders dan besluiten dat de rentetoelage wegens hinder bij openbare werken een interessante financiële tegemoetkoming is van de Vlaamse overheid. Op die manier wordt de kredietlast wat makkelijker om dragen en al bij al verloopt de aanvraag vrij vlot. Spijtig genoeg is deze maatregel nog te weinig gekend bij Vlaamse ondernemers. 

  Auteur: Bart Vermoesen