Vorige pagina


Nieuwsbrief juli 2014

1/07/2014

En nu karren maar?

Niet dat u er wild enthousiast zal van worden, maar voor alle zekerheid geven we u toch de verhoging mee van de forfaitaire kilometervergoeding: die stijgt met een duizelingwekkende 0,0007 tot 0,3468 per kilometer. Da's meer dan 0,2%, daar kan uw ritje in de rollercoaster van uw favoriet pretpark nog een puntje aan zuigen, niet?

Maar goed, wie het kleine niet eert, is geen grotere vergoeding weerd, zullen we maar denken ...

Goed begonnen is half gewonnen!

Wat is zowat de eerste tijding die ons bereikt rond de nieuwe Vlaamse regering? Dat ze de 'miserietaks' (zijnde de registratierechten op uit-onverdeeldheid-tredingen) opnieuw gaat verlagen naar het niveau waar die pakweg anderhalf jaar geleden stond, namelijk 1%, in plaats van 2,5%! Wel nog even met een bang hartje afwachten of het niet enkel zal gelden bij echtscheidingen, maar ook bijvoorbeeld wanneer u onverdeelde delen van een onroerend goed van uw vennootschap overkoopt. Het zou ons niet verbazen dat de verlaging van de belasting niet algeheel geregeld wordt, want geef toe: veel ervaring heeft onze wetgever niet met belastingverminderingen ...

'De aanhouder wint' wordt 'de aandeelhouder wint'

Een van de dapperste der Galliërs vond het niet kunnen dat de dividenden die hij ontving op zijn aandelen in Franse ondernemingen, tweemaal werden belast: in Frankrijk 15% en in België op het restant nog eens 25%. De respectievelijke belastingadministraties vonden dat normaal: dank zij het dubbelbelastingsverdrag betaalt ons Belgje in Frankrijk geen (normale) 30%, maar 'slechts' 15% dus. Waarom dan klagen?

Awel, zegt ons gedegouteerd Belgje, omdat het discriminerend blijft omdat een Frans staatsburger meer netto overhoudt dan een Belg en druist net dat nu niet in tegen het vrije verkeer van kapitaal? Het Europese Hof van Justitie heeft die bedenking altijd weggelachen: de kwestie geldt voor alle Belgen, dus waar is de discriminatie dan? Maar het Franse hoogste Hof, le Conseil d'Etat, heeft er wel oren naar dat de ene niet meer moet overhouden dan de andere gewoon omdat hij/zij aan een andere kant van een staatsgrens woont!

Het gebelgde Belgje kan in casu de ronde som van € 616,23 terugvorderen, dus wellicht is de hele kwestie voor hem voorlopig deficitair, maar het opent wel de poort voor duizenden beleggers zodat vooral de Franse staat een geweldige deficitaire kater zal oplopen ... Wees vigilant als u buitenlandse aandelen heeft !!!

Auteur: Jan Baert

Laat uw verwarmings- en elektriciteitskosten betalen door uw vennootschap

Dat de energieprijzen niet snel zullen dalen, hoeven we u allicht niet meer te vertellen. U kan de factuur echter wat draaglijker maken door ze te laten betalen door uw vennootschap …

Elektriciteit en verwarming op kosten van de vennootschap

Verhuurt u een deel van uw woning aan uw vennootschap? Of misschien betrekt u wel een woning die eigendom is van uw vennootschap of waarvan uw vennootschap het vruchtgebruik heeft verworven. In dat geval kan u de facturen voor elektriciteit en verwarming volledig door uw vennootschap laten betalen.

Het maakt daarbij niet uit dat u slechts een deel van de woning gebruikt voor beroepsdoeleinden.

Voor het gratis privéverbruik zal u worden belast op een voordeel in natura. Indien u bedrijfsleider bent   bedraagt het voordeel voor inkomstenjaar 2014 (op jaarbasis):

gratis privégebruik elektriciteit:                                    € 940
gratis privégebruik verwarming:                                € 1.900

Deze forfaits zijn van toepassing ongeacht de werkelijke kostprijs van uw energiefacturen. U zal privé enkel belastingen en sociale bijdragen betalen op het voordeel in natura.  

Voorbeeld

Micheline is bedrijfsleider en enig vennoot van ANGEL CAPITAL BVBA. Zij verhuurt het gedeelte van haar woning dat zij voor beroepsdoeleinden aanwendt (10% in totaal) aan haar vennootschap. De vennootschap betaalt alle elektriciteitsfacturen in 2014 voor een totaal bedrag van € 2.420 (€ 2.000 + 21% BTW). Micheline verwarmt nog met stookolie en haar verwarmingsfactuur bedraagt in totaal € 3.630 (€ 3.000 + 21% BTW). De stookolie wordt op naam van de vennootschap gefactureerd en ook door  de vennootschap betaald.

Micheline zal voor inkomstenjaar 2014 worden belast op een voordeel van alle aard van:

gratis privégebruik elektriciteit:                  € 940

gratis privégebruik verwarming:                 € 1.900

totaal                                                      € 2.840

 

Voor Micheline persoonlijk betekent dit een privé-uitgave van:

 

personenbelasting op voordeel:                           € 1.519,40[1]

sociale bijdragen:                                              € 369,20[2]

totaal                                                                € 1.888,60

 

De Btw op de verwarmings- en elektriciteitsfacturen kan de vennootschap in principe slechts in aftrek brengen a rato van het werkelijk beroepsgebruik. In ons voorbeeld zal de vennootschap slechts 105 € Btw in aftrek kunnen brengen.

                              

ANGEL CAPITAL BVBA kan de energiefacturen fiscaal volledig in aftrek brengen.

Dit levert bij haar het volgende fiscaal voordeel op:

besparing vennootschapsbelasting op energiefacturen:

(€ 2.000 + € 3.000 + € 945[3]) x 33,99% = € 2.020,71

De energiefacturen voor in totaal € 6.050 kosten Micheline in ons voorbeeld privé ongeveer € 1.888,60. Zij realiseert op die manier persoonlijk een onmiddellijk voordeel van € 4.161,40 (€ 6.050 - € 1.888,60). Dat persoonlijk voordeel kan nog hoger uitvallen indien haar loon als bedrijfsleider verder wordt geoptimaliseerd.

De vennootschap draagt dus de volle kostprijs van de energiefacturen waardoor haar winst minder hoog zal zijn. Maar dat zal u wellicht geen probleem vinden aangezien de vennootschap daardoor een belastingbesparing van € 2.020,70 realiseert.

Niet altijd interessant

Op basis van bovenstaand voorbeeld kunnen we niet anders besluiten dan dat het betalen van uw energiefacturen door de vennootschap bijzonder interessant is. Maar opgelet alvorens alles te laten factureren op uw vennootschap. Wanneer de kostprijs van de energie voor uw woning of appartement

lager uitvalt dan het bedrag van de voordelen van alle aard, dan doet u zich door deze techniek geen echt voordeel. U zal immers in dat geval worden belast op een voordeel in natura dat hoger is dan de werkelijke kostprijs van uw energiefacturen.

Indien de elektriciteitsfacturen lager uitvallen dan het forfaitaire voordeel, dan kan u er ook voor opteren om uw elektriciteitsfacturen privé te betalen. U kan dan enkel de kosten voor verwarming laten dragen door uw vennootschap. In dat geval zal u enkel worden belast op een voordeel in natura van € 1.900.

Ook moet u rekening houden met het verlaagde Btw-tarief van 6% voor elektriciteitsgebruik dat van toepassing is voor privépersonen. Dat verlaagd Btw-tarief is niet van toepassing voor rechtspersonen.

Laat factureren op naam van uw vennootschap

Opdat de Btw aftrekbaar zou zijn a rato van het beroepsgedeelte, is het belangrijk dat de energiekosten op naam van uw vennootschap worden gefactureerd. Daarbij dient haar Btw-nummer op de factuur te worden vermeld, zoniet is de Btw niet aftrekbaar. Ook op het vlak van vennootschapsbelasting is dit een aanrader. De fiscus heeft immers in dat geval geen argumenten om de aftrek van de energiekosten in vraag te stellen.

Auteur: Bart Vermoesen

Vermogensplanning via schenkingen: ook voor u interessant?

Via schenkingen kan men een deel van het vermogen nog tijdens het leven overdragen aan de volgende generatie op fiscaal gunstige wijze. Zoals vermeld in het artikel “vermogensplanning via het huwelijkscontract: ook voor u interessant?” (Servicebrief mei 2014) zijn schenkingen naast het huwelijkscontract en testamenten vertrouwde planningstechnieken.

De schenking is wellicht de meest populaire maatregel om aan vermogensplanning te doen. Het is echter belangrijk om in gedachten te houden dat een planning niet altijd noodzakelijk is.

Tot een vermogen van € 50.000 betalen uw erfgenamen in rechte lijn 3% successierechten en op het vermogen van € 50.000 tot € 250.000 bedraagt het tarief 9%. Deze tarieven worden toegepast per erfgenaam op hetgeen dat zij netto verkrijgen. In Vlaanderen wordt bovendien een opsplitsing gemaakt tussen roerende en onroerende goederen. De tarieven worden apart berekend waardoor de erfgenaam tweemaal van het laagste tarief kan genieten.

Voorbeeld: Xavier en Isabel zijn beiden 60 jaar, hebben 2 kinderen en bezitten samen een gezinswoning van € 250.000. Daarnaast hebben ze een gezamenlijke spaarrekening van € 250.000. Zij hebben een huwelijkscontract afgesloten met keuzebeding.

Xavier overlijdt plots. Ingevolge het huwelijkscontract kan Isabel de woning in volle eigendom bekomen zonder successierechten. De nalatenschap van Xavier bestaat dan nog uit de helft van de spaarrekening of € 125.000. Dit zal door Isabel in vruchtgebruik (38% = € 47.500) verworven worden en door de kinderen in blote eigendom (= elk € 38.750). Op de volledige erfenis van Xavier zal bijgevolg nooit meer dan 3% successie verschuldigd zijn. De vraag stelt zich of een planning in dergelijk geval wel nodig is.

Een concrete berekening van de successierechten en schenkingsrechten is bijgevolg aangewezen. Uiteraard kan u steeds op ons beroep doen om hierbij te helpen.

Indien u overweegt om een schenking te doen, dient u er zich bovendien van bewust te zijn dat een schenking definitief is, “gegeven blijft gegeven”. Een schenking doet u best enkel met middelen waarvan u overtuigd bent dat u ze nooit meer nodig zal hebben.

Verschillende soorten schenkingen zijn mogelijk:

  1. Notariële schenking
  2. Handgift
  3. Bankgift

 

Notariële schenking

Het is wettelijk bepaald dat schenkingen, zowel van roerende goederen als van onroerende goederen, verplicht via de notaris moeten gebeuren (art. 931 B.W.). Voor roerende goederen werden er weliswaar een aantal uitzonderingen voorzien, te weten de handgift en bankgift (zie verder).

Voor de geldigheid van de schenking dient bij de notariële schenking een beschrijving met schatting van de geschonken goederen gevoegd te  worden (zgn. een “staat van schatting”).

Wanneer de schenking gebeurt via een Belgische notaris, dient deze geregistreerd te worden wat ertoe leidt dat er registratierechten op de schenking betaald moeten worden.

Voor de schenking van onroerende goederen zijn er tarieven die afhankelijk zijn van de band tussen schenker en begiftigde en de grootte van de schenking.

Voor de schenking van roerende goederen zijn er in Vlaanderen vaste tarieven (3% voor schenkingen aan kinderen, stiefkinderen of zorgkinderen, tussen echtgenoten en tussen samenwonenden en 7% voor schenkingen aan andere personen).

Voor de schenking van aandelen van “familiale vennootschappen” geldt bovendien nog een gunstmaatregel. Mits te voldoen aan bepaalde voorwaarden kunnen de aandelen van dergelijke vennootschappen aan 0% worden geschonken.

Eenmaal er registratierechten op een schenking betaald zijn, zijn er geen successierechten meer verschuldigd op de geschonken goederen. Bij de schenking van onroerende goederen kan het overlijden van de schenker binnen de drie jaar na een schenking van onroerende goederen wel een invloed hebben op de te betalen successierechten.

De notariële schenking voor de schenking van roerende goederen kan echter ook via een buitenlandse notaris (bv. Nederlandse notaris) plaatsvinden. Aangezien deze schenking niet verplicht geregistreerd moet worden in België zijn er in dit geval geen schenkingsrechten verschuldigd. Indien de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking, zijn er in dit geval wel successierechten verschuldigd. De buitenlandse schenkingsakte kan uiteraard op ieder ogenblik geregistreerd worden (bv. wanneer de schenker ziek zou worden), in dat geval betaalt men toch schenkingsrechten en geen successierechten.

De schenking via een buitenlandse notaris biedt het voordeel dat de schenking niet meer betwist kan worden door derden en men over een vaste datum beschikt ten aanzien van de fiscus (termijn van 3 jaar).

Het is ook mogelijk om een aantal voorwaarden en lasten te koppelen aan de schenking (bv. terugkeer van de geschonken goederen mocht de begiftigde voor de schenker overlijden, vervreemdingsverbod, …). Zo kan de schenker bv. het vruchtgebruik voorbehouden waardoor hij de vruchten (lees de inkomsten) van de geschonken goederen behoudt tot het ogenblik waarop hij sterft. Het is ook mogelijk om bepaalde lasten (bv. de betaling van jaarlijkse interest op het geschonken bedrag) op te leggen aan de begiftigde.

Handgift

Een handgift is een schenking zonder formaliteiten waarbij de schenker de geschonken goederen materieel overhandigt aan de begiftigde. Dit is bijgevolg enkel mogelijk voor zaken die men materieel kan overhandigen (cash, meubels, juwelen, etc.).

Het is niet vereist om een document op te stellen voor dergelijke schenking maar het is wel een aanrader om discussies te vermijden met familieleden (bewijs van de schenking) en de fiscus (bewijs van datum van de schenking). Men moet echter de nodige aandacht besteden aan de inhoud van dergelijk geschrift.

Er zijn geen schenkingsrechten verschuldigd aangezien de schenking niet geregistreerd wordt. Bij overlijden van de schenker binnen de drie jaar na de handgift zijn er wel nog successierechten verschuldigd.

Het is mogelijk om het risico op overlijden binnen de 3 jaar te verzekeren maar dit gaat uiteraard ook gepaard met een kost.

De handgift heeft als voordeel dat er roerende goederen zonder of tegen beperkte kosten en zonder belastingen naar de volgende generatie kunnen gaan op voorwaarde dat de schenker nog drie jaar leeft na de schenking en dat de familiale verhoudingen goed zijn. 

Bankgift

De bankgift is een vorm van onrechtstreekse schenking. De schenker doet een overschrijving van geld naar de begunstigde. Het is van belang dat de overschrijving zelf neutraal is, dit wil zeggen dat er in de mededeling bij de overschrijving niet mag vermeld worden dat het om een schenking gaat. Anders zou u een ongeldige schenking hebben uitgevoerd. Uit briefwisseling of een gezamenlijk opgesteld document blijkt de intentie van de schenker en de aanvaarding van de begiftigde.

Bij de bankgift gelden dezelfde regels als de handgift. Er zijn geen registratierechten op de schenking verschuldigd aangezien de schenking niet geregistreerd wordt. Bij overlijden van de schenker binnen de drie jaar na de handgift zijn er wel nog successierechten verschuldigd.

De bankgift is vergelijkbaar met de handgift doch biedt het voordeel dat men over een vaste datum beschikt ingevolge de overschrijving. Ook hier dient de nodige aandacht te worden besteed aan de inhoud van de brieven en/of gezamenlijk opgesteld document.

Conclusie

De schenking is en blijft een zeer interessante manier om aan vermogensplanning te doen. De schenking biedt zeer veel mogelijkheden maar moet met de nodige kennis van zaken worden toegepast. Neem gerust contact op om bijkomende inlichtingen te bekomen of om een geschrift op te stellen in het kader van een hand- of bankgift die voldoet aan de regels van de kunst.

Auteur: Steven Boone

[1] In de veronderstelling dat de voordelen in de hoogste belastingschijf van 50%worden belast en dat Micheline in een gemeente woont die 7% aanvullende gemeentebelasting heft.

[2] € 2.840 x +/- 13% = € 369,20 - de sociale bijdragen na 3 jaar bedragen na indexatie van het nettoberoepsinkomen +/- 25% van € 2.840 maar zijn terug aftrekbaar aan de hoogste belastingschijf in de PB waardoor we rekening houden met een tarief van +/- 13%

[3] € 1.050 Btw x 90% niet-aftrekbaar